เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่         ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราขการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๕ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ที่โรงพยาบาลเลิดสิน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๑๗๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและ เลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้
 ๑.๑ กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป
    ชื่อตำแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคล
    อัตราว่าง    ๑ อัตรา
    ค่าตอบแทน    ๑๘,๐๐๐ บาท
๑.๒    กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป
    ชื่อตำแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ
    อัตราว่าง    ๑ อัตรา
    ค่าตอบแทน    ๑๘
,๐๐๐ บาท
๑.๓    กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป
    ชื่อตำแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไป
    อัตราว่าง    ๑ อัตรา
    ค่าตอบแทน    ๑๘
,๐๐๐ บาท
๑.๔    กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป
    ชื่อตำแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี
    อัตราว่าง    ๑ อัตรา
    ค่าตอบแทน    ๑๘,๐๐๐ บาท
๑.๕    กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป
    ชื่อตำแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุข
    อัตราว่าง    ๑ อัตรา
    ค่าตอบแหน    ๑๘,๐๐๐ บาทหมายเหตุ:


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 13 มี.ค. 15@ 16:16:31 ICT (1227 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลาง เครื่องลดบวม
ข่าวประกวด/สอบราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ    เครื่องลดบวม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๕  เดือน  มีนาคม  ปี ๒๕๕๘
เป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี...............................................................)  บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑.  สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒.  ...........................................................................................................................................
    ๓.  ...........................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นางศิริวรรณ  มโนปัญจสิริ


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 มี.ค. 15@ 11:34:42 ICT (377 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องลดบวม
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -  เครื่องลดบวม    จำนวน           ๑         เครื่อง


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ในวันและเวลาราชการ

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา    ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ
เปิดซองสอบราคา เวลา ๑๓.๓๐ น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน เลขที่ ๑๙๐ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้มาขอรับรายละเอียด จะต้องนำหลักฐานมอบให้โรงพยาบาลฯ ดังนี้
        ๑.  ในกรณีผู้เสนอราคามีอำนาจมารับเอง
              - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
                สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GPพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        ๒.   ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
                                - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
                                หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
                                แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ประกาศ   ณ  วันที่         มีนาคม  ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 มี.ค. 15@ 11:33:47 ICT (356 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเครื่องดึงคอและหลัง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ    เครื่องดึงคอและหลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๒๖  เดือน  กุมภาพันธ์  ปี ๒๕๕๘
เป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี...............................................................)  บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑.  สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒.  ...........................................................................................................................................
    ๓.  ...........................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นางศิริวรรณ  มโนปัญจสิริ


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 มี.ค. 15@ 11:32:38 ICT (369 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อ เครื่องดึงคอและหลัง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -  เครื่องดึงคอและหลัง            จำนวน         ๑         เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ในวันและเวลาราชการ
กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา    ๑๒.๕๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ
เปิดซองสอบราคา เวลา ๑๓.๐๐ น. ในวันเดียวกัน
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน เลขที่ ๑๙๐ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้มาขอรับรายละเอียด จะต้องนำหลักฐานมอบให้โรงพยาบาลฯ ดังนี้
        ๑.  ในกรณีผู้เสนอราคามีอำนาจมารับเอง
              - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
                สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        ๒.   ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
                                 - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
                                 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
                                 แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ประกาศ   ณ  วันที่         กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 มี.ค. 15@ 11:31:10 ICT (332 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางยา Piperacillin ๔ gm+Tazobactam ๕๐๐ mg injection
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.    ชื่อโครงการ  :  ยา Piperacillin ๔ gm+Tazobactam ๕๐๐ mg  injection      
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
๒.    วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๕๔,๐๐๐.-  บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓.    วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๒,๙๕๔,๐๐๐.- บาท   ราคา/หน่วย  (ถ้ามี) ....๒๑๑.๗๑/ไวอัล.....................บาท
 ๔.     แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
           สืบราคาตลาดจากบริษัท
      ๔.๑.บริษัท เกร๊ตอีสเทอร์น ดรัก จำกัด
     ๔.๒.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
     ๔.๓.บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย ) จำกัด
     ๔.๔.ห.ส.ม.พรีเมด ฟาร์มา    

๕.     รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  
    ๕.๑.นางสาวฐิติรัตน์  ตั้งก่อสกุล            ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ           
    ๕.๒.นายมนต์ชัย      ศิริบำรุงวงศ์          ตำแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ                         
    ๕๓.นางสาววันดี     ไตรภพสกุล            ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ                
    ๕๔.นางสาวฐิติมา    บัณฑิตเจริญสิน       ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการ                         
    ๕๕.นายภัททพงษ์    บุญธรรม             ตำแหน่ง  เภสัชกรปฎิบัติการ    ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 09 มี.ค. 15@ 16:15:02 ICT (435 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อยา Piperacillin ๔ gm+Tazobactam ๕๐๐ mg injection
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อยา Piperacillin ๔ gm+Tazobactam ๕๐๐ mg  injection    
โรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
    ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะซื้อยา Piperacillin ๔ gm+Tazobactam ๕๐๐ mg  injection  จำนวน ๑ รายการ  ด้วยเงินบำรุง

๒.  วัตถุประสงค์
    เพื่อสำรองจ่ายให้กับผู้ป่วย 

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

    ๓.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ๓.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน   
ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง         ราชการ
     ๓.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี   
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
    ๓.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    ๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
    ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
     ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้            


๔.  แบบรูปคุณลักษณะเฉพาะ
        ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยา Piperacillin ๔ gm+Tazobactam ๕๐๐ mg  injection       จำนวน ๑ รายการ

๕.  ระยะเวลาการดำเนินการ
        ระยะเวลา  ๓๓๐  วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน    
        ไม่เกิน ๕ วัน นับถัดจากวันได้รับใบสั่งซื้อจากโรงพยาบาลเลิดสิน      
            
๗.  วงเงินในการจัดหา
    จำนวน  ๑  รายการ  วงเงิน ๒,๙๕๔,๐๐๐.-  บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
“ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว”
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน ๑๙๐ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
              โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๖๖๕     
             โทรสาร   ๐ ๒๓๕๓ ๙๖๖๖
               e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
              ภายในวันที่  ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๘
๓. ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๘หมายเหตุ:
dw


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 09 มี.ค. 15@ 16:11:14 ICT (313 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราขการทั่วไป
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราขการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล


        ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงาน ช่วยการพยาบาลนั้น

        บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลิงค์ด้านล่างนี้หมายเหตุ:ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 09 มี.ค. 15@ 15:41:03 ICT (652 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อเข้าสอบสัมภาษ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิขาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

        ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้า รับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะบุคคล ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น

        บัดนี้ ได้ดำเนินการการประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ สมรรถนะ เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะบุคคล ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
        -ไม่มิผู้สอบผ่าน -
๒. ตำแหน่งนักวิขาการพัสดุ
        -    ไม่มีผู้สอบผ่าน -
๓. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
        -    ไม่มีผู้สอบผ่าน -
๔. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
        -    ไม่มีผู้สอบผ่าน -
๕. ตำแหน่งนักวิขาการสาธารณสุข
        -    ไม่มีผู้สอบผ่าน -

ประกาศ ณ วันที่ 6   เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 06 มี.ค. 15@ 11:15:01 ICT (646 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 05 มี.ค. 15@ 17:46:17 ICT (609 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp