เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ราคากลาง โครงการอาหารคนไข้
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 


ชื่อโครงการ อาหารคนไข้ งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ หมวด
หมวด ก. เนื้อสัตว์บก
หมวด    ข. เนื้อสัตว์นื้า
หมวด    ค. ไข่
หมวด    ง. ผักสด - ผลไม้
หมวด    จ. ขนม และอาหารว่าง
หมวด    ฉ. อาหารแห้งของเค็ม และเครื่องกระป้อง
 
กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน

๓,๖๙๘,๔๕๐.- บาท
๑,๓๗๙,๗๐๐.- บาท ๘๒๒,๙๐๐.- บาท ๒,๐๒๗,๖๕๐.- บาท ๑,๔๓๕,๒๔๐.- บาท ๓,๐๒๘,๗๕๙.- บาท
 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กลุ่มงานโภชนวิทยา โรงพยาบาลเถิดสิน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๑๒,๕๒๑,๗๑๔.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่       เดือน    ปี ๒๕๕๘
เป็นเงิน   ๑๒,๓๙๒,๖๙๙.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)    บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑. สืบราคาตลาดจากบริษัท
๒    
๓    
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑. นางอัมพร ใจด้วง ๒. นางสาวชิดชนก ชัยรัตน์ ๓. นางสาวณฐชา ปีนเขื่อนชัด ๔. นางสาวดารัตน์ อำพันธ์ ๕. นางสาวรัตนา สลามเต๊ะผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 03 มี.ค. 15@ 11:35:06 ICT (319 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ ๒
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้ออาหารคนไข้  งวดที่  ๒  จำนวน  ๖  หมวด
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้  งวดที่  ๒    จำนวน  ๖  หมวด   ด้วยเงินบำรุง

๒.  วัตถุประสงค์
        เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารให้กับคนไข้  ภายในโรงพยาบาลเลิดสิน

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ                             
๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา   
รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖                                    
๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๗  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
รายละเอียดอาหารหมวด  ก.  เนื้อสัตว์บก                      จำนวน   ๓๓  รายการ             
รายละเอียดอาหารหมวด  ข.  เนื้อสัตว์น้ำ                      จำนวน   ๒๓  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  ค.  ไข่                          จำนวน     ๔  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  ง.  ผักสด – ผลไม้                         จำนวน   ๙๑ รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  จ.  ขนม   และอาหารว่าง                   จำนวน  ๓๕  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  ฉ. อาหารแห้งของเค็ม และเครื่องกระป๋อง  จำนวน ๑๒๗ รายการ
        ตามรายละเอียดในใบเสนอราคาแนบท้าย

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ   
      เป็นเวลา  ๖  เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘
       
๖.  ระยะเวลาส่งมอบ
      วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘

๗.  วงเงินในการจัดหา
     ๗.๑  วงเงินในการจัดหา  รวม  ๖  หมวด  ในวงเงิน  ๑๒,๕๒๑,๗๑๔.- บาท  (สิบสองล้านห้าแสนสองหมื่น
            หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทถ้วน)
             -  หมวด  ก.  เนื้อสัตว์บก                วงเงิน  ๓,๗๗๖,๖๐๐.-  บาท
      -  หมวด  ข.  เนื้อสัตว์น้ำ                วงเงิน  ๑,๔๑๑,๘๐๐.-  บาท
             -  หมวด  ค.  ไข่                     วงเงิน     ๘๒๔,๔๐๐.-  บาท
             -  หมวด  ง.  ผักสด – ผลไม้                วงเงิน  ๒,๐๒๘,๖๕๐.-  บาท
       -  หมวด  จ.  ขนม และอาหารว่าง            วงเงิน  ๑,๔๔๓,๖๐๐.-  บาท
       -  หมวด  ฉ.  อาหารแห้ง และเครื่องกระป๋อง        วงเงิน  ๓,๐๓๖,๖๖๔.-  บาท
      ๗.๒  วงเงินราคากลาง  รวม  ๖  หมวด  ราคากลาง  ๑๒,๓๙๒,๖๙๙.-  บาท (สิบสองล้านสามแสนเก้า
             หมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
-  หมวด  ก.  เนื้อสัตว์บก            ราคากลาง   ๓,๖๙๘,๔๕๐.- บาท
    เสนอลดราคาขั้นต่ำ  ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  ๗,๐๐๐.-  บาท
        -  หมวด  ข.  เนื้อสัตว์น้ำ            ราคากลาง   ๑,๓๗๙,๗๐๐.- บาท
                        เสนอลดราคาขั้นต่ำ  ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  ๒,๐๐๐.-  บาท
        -  หมวด  ค.  ไข่                    ราคากลาง      ๘๒๒,๙๐๐.- บาท
                        เสนอลดราคาขั้นต่ำ  ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐.-  บาท     
        -  หมวด  ง.  ผักสด – ผลไม้            ราคากลาง    ๒,๐๒๗,๖๕๐.- บาท
                        เสนอลดราคาขั้นต่ำ  ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  ๔,๐๐๐.-  บาท     
        -  หมวด  จ. ขนม  และอาหารว่าง        ราคากลาง    ๑,๔๓๕,๒๔๐.- บาท
                        เสนอลดราคาขั้นต่ำ  ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  ๒,๐๐๐.-  บาท     
        -  หมวด  ฉ.  อาหารแห้ง และเครื่องกระป๋อง    ราคากลาง    ๓,๐๒๘,๗๕๙.- บาท
                        เสนอลดราคาขั้นต่ำ  ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  ๖,๐๐๐.-  บาท  
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่

๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน
     ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
     โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
     โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
     e-mail : lerdsinhospital@hotmail. Com
๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์   หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
      ภายในวันที่    
๓.  ประกาศ  ณ  วันที่  


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 03 มี.ค. 15@ 11:32:16 ICT (326 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมร
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป


        ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง วับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงาน ทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเลิดสิน นั้น

        โรงพยาบาลเสิดสิน จึงขอประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้าวับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏินัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 02 มี.ค. 15@ 15:19:38 ICT (623 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลาง ซื้อน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจหาฮอร์โมนในเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.ชื่อโครงการ  :  ซื้อน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจหาฮอร์โมนในเลือด
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  งานเคมีคลีนิค  กลุ่มงานพยาธิวิทยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  ๒,๖๗๔,๙๗๐.- บาท  (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
   เป็นเงิน  ๒,๖๗๔,๙๗๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............................................ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑ ตามสัญญจ้างเลขที่  ๖๒/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๒,๒๙๐,๑๓๐.-  บาท
    ๒. ตามสัญญจ้างเลขที่ ๔๓/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๖  เป็นเงิน  ๑,๗๒๙,๖๕๐.--  บาท
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    
    ๕.๑  นายปราโมช  พงษ์ทองเจริญ  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 26 ก.พ. 15@ 12:55:18 ICT (322 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจหาฮอร์โมนในเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจหาฮอร์โมนในเลือด
โรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
    ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะซื้อน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจหาฮอร์โมนในเลือด  จำนวน ๑๒ รายการ  ด้วยเงินบำรุง

๒.  วัตถุประสงค์
    เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้กับผู้ป่วย  ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
       ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
       ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
       ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ    วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๖
        ๓.๔  ผูประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
         ๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
          ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
           ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.  แบบรูปคุณลักษณะเฉพาะ
        ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจหาฮอร์โมนในเลือด  จำนวน ๑๒ รายการ
๕.  ระยะเวลาการดำเนินการ
         ระยะเวลา  ๒๐๐  วัน
๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน    
         ไม่เกิน ๕ วัน นับถัดจากวันได้รับใบสั่งซื้อจากโรงพยาบาลเลิดสิน                    
๗.  วงเงินในการจัดหา
         น้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจหาฮอร์โมนในเลือด จำนวน  ๑๒ รายการ  เป็นเงิน ๒,๖๗๔,๙๗๐.-  บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  ด้วยเงินบำรุง

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยที่
๑. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ๑๙๐ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
              โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ  ๓๐๐๔ , ๓๐๑๐   
             โทรสาร   ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
               e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
              ภายในวันที่  ๓ มีนาคม  ๒๕๕๘
๓. ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 26 ก.พ. 15@ 12:53:34 ICT (313 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์  จำนวน   ๒  รายการ   ดังนี้

        ๑. น้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT with INR  จำนวน  ๒๐,๐๐๐  เทสต์
        ๒. น้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด APTT      จำนวน  ๑๗,๐๐๐  เทสต์


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ  อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
        ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงะทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดดำเนินการดังนี้
     ๑.  ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา    ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคา  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน   ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ตั้งแต่วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ    
     ๒.  กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ
          ๓.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาใน
วันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕  น.   และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก   ณ   ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน
เวลา   ๑๓.๒๐  น.  ในวันเดียวกัน
๔.  คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา  
๑๓.๓๐ น.   ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน
ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ    ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ     โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้

        ๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
            -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
                             สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
                             พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        ๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
            -  หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ,
                             สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
                             สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                    ประกาศ   ณ  วันที่            กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 ก.พ. 15@ 14:14:24 ICT (311 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อชุดผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อชุดผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
 ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
        โรงพยาบาลเลิดสิน  เป็นสถาบันทางการแพทย์  มีภารกิจในการรักษาผู้ป่วย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ  และเอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน

๒.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย  
        - เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา   
รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖
๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธ     ไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๗   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะชุดผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
        ๙๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย                    
๖.  ระยะเวลาส่งมอบ        
๙๐  วัน

๗.  วงเงินในการจัดหา
จำนวน  ๑   ชุด   วงเงิน  ๕,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท  (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) “ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ  (Minimum  Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๑๐,๐๐๐.-  บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ  และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ  ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งไม่น้อยกว่า  ๑๐,๐๐๐.-  บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว”
               
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน
              ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
           โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐  
             โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
                e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
                สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือมีความเห็น  ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
                ข้อเสนอแนะวิจารณ์  หรือมีความเห็นด้วย
       ๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                ภายในวันที่    ๒  มีนาคม  ๒๕๕๘
๓.  ประกาศ  ณ   วันที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 ก.พ. 15@ 15:44:49 ICT (323 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสา
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง
 (Endoscopic Spine)  ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------

๑.  ความเป็นมา
        โรงพยาบาลเลิดสิน  เป็นสถาบันทางการแพทย์  มีภารกิจในการรักษาผู้ป่วย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ  และเอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน
๒.  วัตถุประสงค์
         -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย  
         -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
         -  พัฒนาการบริการ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา   
รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖
๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธ     ไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๗   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับ
     เส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง   (Endoscopic Spine)  แนบท้าย
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
๙๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย                    
๖.  ระยะเวลาส่งมอบ        
๙๐  วัน
๗.  วงเงินในการจัดหา
จำนวน  ๑   ชุด   วงเงิน  ๗,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท  (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)“ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ  (Minimum  Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๑๐,๐๐๐.-  บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ  และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ  ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งไม่น้อยกว่า  ๑๐,๐๐๐.-  บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว”
              
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน
              ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
           โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐ 
             โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
                e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
                สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือมีความเห็น  ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
                ข้อเสนอแนะวิจารณ์  หรือมีความเห็นด้วย
       ๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                ภายในวันที่    ๒  มีนาคม  ๒๕๕๘
๓.  ประกาศ  ณ   วันที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 ก.พ. 15@ 15:43:12 ICT (315 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนการผ่าตัดพร้อมโปรแกรม
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนการผ่าตัดพร้อมโปรแกรม
วางแผนการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งกระโหลกใบหน้าแบบสามมิติ
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
        โรงพยาบาลเลิดสิน  เป็นสถาบันทางการแพทย์  มีภารกิจในการรักษาผู้ป่วย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ  และเอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน
๒.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย  
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา   
รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖
        ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธ     ไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๓.๗   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนการผ่าตัดพร้อมโปรแกรมวางแผนการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งกระโหลกใบหน้าแบบสามมิติ  แนบท้าย
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
        ๙๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย                    
๖.  ระยะเวลาส่งมอบ        
        ๙๐  วัน

๗.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  ๑   ชุด   วงเงิน  ๓,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สามล้านบาทถ้วน)“ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ  (Minimum  Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๖,๐๐๐.-  บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ  และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ  ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งไม่น้อยกว่า  ๖,๐๐๐.-  บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว”
               
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน
              ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
           โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐  
             โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
                e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
                สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือมีความเห็น  ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
                ข้อเสนอแนะวิจารณ์  หรือมีความเห็นด้วย
๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                ภายในวันที่    ๒  มีนาคม  ๒๕๕๘
๓.  ประกาศ  ณ   วันที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 ก.พ. 15@ 15:40:49 ICT (300 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเปลนอนสแตนเลสสำหรับเคลื่อนย้าย
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ    เปลนอนสแตนเลสสำหรับเคลื่อนย้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๑  เดือน  กุมภาพันธ์  ปี ๒๕๕๘
เป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี...............................................................)  บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑.  สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒.  ...........................................................................................................................................
    ๓.  ...........................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นางสาวนงลักษณ์  เทพสนองสุข


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 20 ก.พ. 15@ 15:29:48 ICT (346 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp