เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: ปรึกษา ร้องเรียน แนะนำ ปัญหาสุขภาพ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ต้องการนำเงินไปบริจาคค่ะ
ปรึกษา ร้องเรียน แนะนำ ปัญหาสุขภาพ Anonymous บันทึก "จะติดต่อบริจาคเงินได้ที่ไหนค่ะ ตรงจุดไหนบ้างค่ะ

ตอบ ติดต่อได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน เบอร์ติดต่อ 0 2353 9800 ต่อ 4410
"

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 17 ธ.ค. 12@ 14:12:59 ICT (5262 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 5)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2555
ปรึกษา ร้องเรียน แนะนำ ปัญหาสุขภาพ         ด้วย โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์ กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารกาญจนาภิเษก ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผุ้เข่าร่วมประชุมได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ สาธารณสุข รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวิชาทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยเรียนรู้ในวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีเวทีการเสนอแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 21 มิ.ย. 10@ 07:45:53 ICT (5905 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 1)

ผลการตัดสินภาพวาด รณรงค์ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A(H1N1)
ปรึกษา ร้องเรียน แนะนำ ปัญหาสุขภาพ

ะดับประถมศึกษา
        รางวัลที่ 1 ด.ญ.วิกาวี  รัตตมณี  โรงเรียนดรุโนทัย  จังหวัดตรัง
        รางวัลที่ 2 ด.ญ.ภัทรา  ผดุงชีวิต  โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์  จังหวัดระยอง
        รางวัลที่ 3 ด.ช.ชยพล  แจ่มกระจ่าง  โรงเรียนสัจพิทยา  จังหวัดกรุงเทพฯ
        รางวัลชมเชย  ด.ญ.สริตา  บุญยวิสาข์  โรงเรียนสุพรรณภูมิ  จังหวัดสุพรรณบุรี
        รางวัลชมเชย  ด.ญ.ปิ่นอัปสร  สิริกุลชาติ  โรงเรียน ดรุโณทัย  จังหวัดตรัง
ระดับมัธยมศึกษา
        รางวัลที่ 1 นายณัฐวุฒิ  ชูมะโนวัฒน์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพฯ
        รางวัลที่ 2 นายณัฐวุฒิ  ชูมะโนวัฒน์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพฯ
        รางวัลที่ 3 นายธนกร  สืบอ่ำ  โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ
        รางวัลชมเชย นายณัฐวุฒิ  ชูมะโนวัฒน์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพฯ
        รางวัลชมเชย  ด.ญ.ภาวรินทร์  เผือกพงษ์  โรงเรียนศึกษานารี  จังหวัด กรุงเทพฯ
ระดับนักศึกษา/ประชาชน
        รางวัลที่ 1 นาย จักรพันธ์  หิรัญสาลี  จังหวัด สงขลา
        รางวัลที่ 2 นายจินตนาการ  มณีรัตน์  จังหวัด กรุงเทพฯ
        รางวัลที่ 3 นายพงศธร  เฉลิมทรัพย์  จังหวัดชลบุรี
        รางวัลชมเชย  นายสุชาติ  แซ่ลี่ จังหวัดเชียงใหม่
        รางวัลชมเชยนายศิลปากร  มณีรัตน์  จังหวัดกรุงเทพฯ

        กำหนดมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ วันศุกร์2 เมษายน 2553  เวลา 13.00น. ณ โรงพยาบาลเลิดสินผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 08 มี.ค. 10@ 07:16:23 ICT (3913 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ปรึกษา ร้องเรียน แนะนำ ปัญหาสุขภาพ         ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งเวียน เรื่องการนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และได้แนบแบบฟอร์มในการพิจารณาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน (แบบเกื้อกูล 1 และแบบเกื้อกูล2)นั้น
        กองการเจ้าหน้าที่ ขอแก้ไขแบบฟอร์มในการพิจารณาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน (แบบเกื้อกูล 1 และแบบเกื้อกูล2) เอกสารตามลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 22 ก.พ. 10@ 12:39:49 ICT (4021 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 1)

ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp