เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: ข่าวประกวด/สอบราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1
................
        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1 จำนวน 6 หมวด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประวดราคาแต่ละ
หมวดดังนี้

1.ร้านนิวสตาร์ ซีฟู๊ด จำนวน 1 หวมด คืด
         -หมวด ก.เนิ้อสัตว์บก   เป็นเงิน 1,969,940.-บาท
2.บริษัท ยโสธรา เรสเตอร์รอง จำกัด จำนวน 5 หมวด คือ
         -หมวด ข.อาหารเนื้อสัตว์น้ำ   เป็นเงิน 994,640.-บาท
         -หมวด ค.ไข่    เป็นเงิน 994,620.-บาท
         -หมวด ง.อาหารผักสด และผลไม้  เป็นเงิน 2,430,000.-บาท
         -หมวด จ.ขนม และอาหารว่าง   เป็นเงิน 1,152,900.-บาท
         -หมวด ฉ.อาหารแห้งของเค็ม และเครื่องกระป๋อง เป็นเงิน 2,389,960.-บาท

รวม 6 หมวด เป็นเงิน 9,489,960.-บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 08 ต.ค. 12@ 10:24:28 ICT (473 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ขนะในการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง ผู้ขนะในการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล
................
        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา
เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคา ได้แก่ บริษัท ยีอี เมดิคอล
ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 08 ต.ค. 12@ 10:23:07 ICT (422 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข่าวประกวด/สอบราคา
 ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------

        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

        - เครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์       จำนวน  ๑  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘  ตุลาคม ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน   และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  ๘  ตุลาคม
๒๕๕๕  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๑๕  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑ ต่อ ๓๐๐๔  และ  ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ  
โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-  สำเนาบัตรประชาชน,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,  สำเนาหนังสือรับรอง
   การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
-  หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ,
   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                              ประกาศ   ณ  วันที่   ๒๔    กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ก.ย. 12@ 09:51:33 ICT (500 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ 5 คนดูพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล และจอแสดงผลสำหรั
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ 5 คนพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล และจอแสดงผลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุดนั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคา ได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ก.ย. 12@ 15:36:31 ICT (512 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด นั้นปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ธเนศพัฒนา  จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,110,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2555

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ก.ย. 12@ 15:33:38 ICT (482 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟท และ สามารถติดตามการทำงานฯ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟท และสามารถติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ (Defibrilator) จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โซวิค จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ก.ย. 12@ 15:31:35 ICT (490 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาดูแลลบำรุงรักษาเครื่องกำเนินไอน้ำ ขนาด 200 แรงม้า
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำเนินไอน้ำ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ผดุงเจริญ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 178.000.- (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ก.ย. 12@ 15:28:58 ICT (471 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาดูและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคารกาญจนาภิเษก
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคารกาญจนาภิเษก จำนวน 10 เครื่อง และลิฟท์ส่งของ จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000.- บาท (สี่แสนสอบหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ก.ย. 12@ 15:26:12 ICT (504 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ นั้น ปราฏกว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 330,000.- บาท (สามแสนสามหทื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ก.ย. 12@ 15:23:38 ICT (425 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Cardio-ankle vascular i
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Cardio-ankle vascular index) จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 600,000.- บาท เพื่อดำเนินการตามประกาศลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 นั้น 
     
        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่าได้ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแข็ง (Cardio-ankle vascular index) และ จะดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป

ประกาศ วันที่ 7 กันยายน 2555


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ก.ย. 12@ 15:21:28 ICT (470 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

1878 เรื่อง (188 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp