เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: ข่าวประกวด/สอบราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลเลิดสิน
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวนพื้นที่ประมาณ 41,884 ตารางเมตร นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกาดราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส โดยเสนอราคาจ้างรวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 12,018.200.- บาท (สิบสองล้านหนึ่งหมื่นแปดพภันสองร้อยบาทถ้วน)

                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2554ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 08 พ.ย. 11@ 16:47:30 ICT (617 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาการแข็งตัวของเ
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาการแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ นั้น ปราฏกว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เมด - วัน จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 857,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบามถ้วน)

                                                                                              ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2554ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 03 พ.ย. 11@ 10:39:41 ICT (549 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ เปลี่ยนวันยื่นซองประกวดราคาและเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อน้ำยาที่ใช้กับ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    เปลี่ยนวันยื่นซองประกวดราคาและเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจหาฮอร์โมนและสารก่อมะเร็งในเลือด  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------
        
        ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔  ได้อนุมัติให้ดำเนินการประกวดราคาซื้อน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจหาฮอร์โมนและสารก่อมะเร็งในเลือด จำนวน ๑๖ รายการ  วงเงิน ๒,๓๑๐,๐๐๐.- บาท ด้วยเงินบำรุง โดยกำหนดดำเนินการ ดังนี้

        ๑.  กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบ ในวันที่  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๑๕.๐๐  น.

        ๒.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ตั้งแต่ เวลา  ๑๓.๑๕  น.  เป็นต้นไป  ณ  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จำกัด (มหาชน)

        เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๒๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นวันหยุดราชการ  จึงขอเปลี่ยนวันดำเนินการ ดังนี้

        - ยื่นซองประกวดราคา
    จาก วันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๔
    เป็น วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
        - วันเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
    จาก วันที่    ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๔
    เป็น วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๔
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


                    ประกาศ   ณ  วันที่        26        ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ต.ค. 11@ 13:15:52 ICT (868 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อถุงมือสำหรับรวจโรคชนิด Disposable ใช้แล้วทิ้ง แบบมีแป้
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อถุงมือสำหรับรวจโรคชนิด Disposable ใช้แล้วทิ้ง แบบมีแป้ง จำนวน 18,000 กล่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เอ็ม.เวล เมด  จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,836,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

                                                        ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2554ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ต.ค. 11@ 20:08:19 ICT (615 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เอ เอส เจ บิสสิเนส ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินแผ่นละ 0.43 บาท (สี่สิบสามสตางค์)

                                                            ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2554ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ต.ค. 11@ 20:07:47 ICT (572 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องเครื่องนึ่งไอน้ำ
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องเครื่องเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท กิบไทย จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 118,770.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

                                                           ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2554ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ต.ค. 11@ 20:07:17 ICT (527 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อาหารคนไข้ งวดที่ 1
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1 จำนวน 6 หมวดนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท ยโสธรา เรสเตอร์รอง จำกัด ตามรายละเอียดดังนี้

- หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก                                                เป็นเงิน 2,102,000.- บาท
- หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ำ                                               เป็นเงิน 867,540.- บาท
- หมวด ค. ไข่                                                                           เป็นเงิน 867,700.- บาท
- หมวด ง. อาหารฝักสด และ ผลไม้                                     เป็นเงิน 1,754,400.- บาท
- หมวด จ. ขนม และอาหารว่าง                                            เป็นเงิน 1,130,000.- บาท
- หมวด ฉ. อาหารแห้ง ของเค็มและเครื่องกระป๋อง         เป็นเงิน 2,784,000.- บาท

        รวม 6 หมวด เป็นเงิน 9,535,190.- บาท (เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

                                                              ประกาศ ณ วันที่   กันยายน 2554ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ต.ค. 11@ 20:06:32 ICT (565 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ประดับและต้นไม้
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ประดับและต้นไม้ จำนวน 1 งาน นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย การ์เด้นท์  โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

                                                  ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2554ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ต.ค. 11@ 20:05:35 ICT (629 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการครุภัณท์คอมพิวเตอร์  จำนวน 5 รายการ นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่

        1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 4 เครื่อง ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 117,700.- บาท
        2. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer จำนวน 50 เครื่อง ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 550,000.- บาท
        3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 20 เครื่อง ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 252,520.- บาท
        4. สแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  จำนวน 5 เครื่อง ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัดเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000.- บาท
        5. จอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 20 ตัว  จำนวน 4 เครื่อง ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 97,798.- บาท


                                                                    ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2554ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ต.ค. 11@ 20:04:55 ICT (569 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 28,045,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านสี่หม่นห้าพันบาทถ้วน)

                                                           ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2554ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ต.ค. 11@ 20:03:43 ICT (1748 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

1878 เรื่อง (188 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp