เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: ข่าวประกวด/สอบราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อน้ำายาที่ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติ
ข่าวประกวด/สอบราคา

ร่างขอบเขตของงาน(Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อน้ำายาที่ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติ
โรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------

๑.  ความเป็นมา
         ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์มีความประสงค์จะซื้อน้ำายาที่ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติ
จํานวน๒๖รายการด้วยเงินบํารุง

๒.  วัตถุประสงค์
          เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้กับผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
         ๓.๑ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         ๓.๒ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
               ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
               ราชการ
         ๓.๓ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
               ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ณวันประกาศ
               ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
               แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
         ๓.๔ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
               ของผู้เสนอได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
         ๓.๕ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน

๔.   แบบรูปคุณลักษณะเฉพาะ
         ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติจํานวน๒๖รายการ

๕.  ระยะเวลาการดําเนินการ
         ระยะเวลา๓๖๕วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
         ไม่เกิน ๕วันนับถัดจากวันได้รับใบสั่งซื้อจากกรมการแพทย์ (โรงพยาบาลเลิดสิน)

 

๗.  วงเงินในการจัดหา
         น้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติจํานวน๒๖รายการเป็นเงิน ๕,๔๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสน
แปดหมื่นบาทถ้วน)      ด้วยเงินบํารุง

         สถานทติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปิดเผยที่
         ๑. ฝ่ายพัสดุและบํารุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ๑๙๐สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร๑๐๕๐๐
            โทรศัพท์ ๐๒๓๕๓๙๘๐๐-๑ต่อ๓๐๐๔ , ๓๐๑๐
            โทรสาร ๐๒๓๕๓๙๘๔๖
             e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
         ๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
            ภายในวันที่
         ๓. ประกาศณวันที่หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 21 ก.ย. 11@ 05:51:26 ICT (544 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference )
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------


๑. ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๘๐ เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลปี ๒๕๕๔

๒. วัตถุประสงค์
        - เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
        - เพื่อลดความผิดพลาดของงานที่เกิดจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพ
        - เพื่อให้สามารถลดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพ
        - ปรับปรุงเครื่องลูกข่ายให้สามารถรองรับโปรแกรมจัดการระบบสารสนเทศในอนาคต
        - สนับสนุนงานบริหารของกรมการแพทย์

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒ ผู้ประสงค์ตะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ โรงพยาบาลเลิดสิน

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แนบท้าย

๕. ระยะเวลาการดำเนินการ
        ๙๐ วัน

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
        ๙๐ วัน

๗. วงเงินในการจัดหา
        จำนวน ๘๐ เครื่อง วงเงิน ๒,๔๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยที่
        ๑. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน
                ๑๙๐ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
                โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑ ต่อ ๓๐๐๔ , ๓๐๑๐
                โทรสาร ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
                e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
        ๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔
        ๓. ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 20 ก.ย. 11@ 04:02:03 ICT (569 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์จำนวน 600,000 ลูกบาศก์เมตร นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด(มหาชน)  โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 5,340,000.- บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 16 ก.ย. 11@ 09:44:23 ICT (622 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด HD
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ชนิด HD จำนวน 2 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ซัม เทคนิคคอล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 124,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 16 ก.ย. 11@ 09:43:18 ICT (558 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาจ้างตัดวัสดุเครื่องแต่งกาย
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาจ้างตัดวัสดุเครื่องแต่งกาย
 ------------------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตัดวัสดุเครื่องแต่งการ จำนวน   ๒  รายการ   ดังนี้

        -  เครื่องแบบพยาบาลปฏิบัติงานประจำชาย  จำนวน  ๑๗  ชุด
        -  เครื่องแบบพยาบาลปฏิบัติงานประจำหญิง จำนวน  ๓๕๑ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๔     ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๔   เวลา   ๑๐.๒๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๐.๓๐   น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๔  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ   http://www.gprocurement.go.th/  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ  โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ  ดังนี้
  ๑.  ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
        -  สำเนาบัตรประชาชน,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,  สำเนาหนังสือรับรอง
           การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  ๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
        -  หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, 
            สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
            พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


                                                                                 ประกาศ   ณ  วันที่     ๑๒       กันยายน  ๒๕๕๔ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 14 ก.ย. 11@ 11:39:32 ICT (665 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ โรงพยาบาลฯ
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ โรงพยาบาลเลิดสิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์__________________________


        ด้วยกรมการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสินมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

- จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวนพื้นที่ประมาณ  41,884 ตารางเมตร ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกดังกล่าว
        2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรมการแพทย์
        5.ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรมการแพทย์ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา  09.00- 09.30น . ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  26 กันยายน 2554เวลา  11.00น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  28 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา  12.15น.   เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   ฝ่ายพัสดุ และบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  15 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.gprocurement.go.th/, www.lerdsin.go.th.    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 2353 9800-1 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ    โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้

       1. ในกรณีผู้มีอำนาจมาเอง 
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        2. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน 
            - หนังสือมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผุ้รับมอบ,สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
             
                                                                     ประกาศ   ณ  วันที่     14 กันยายน 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 14 ก.ย. 11@ 11:38:56 ICT (853 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องไอน้ำ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาชื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาชื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยเงินบำรุง ตามรายการดังนี้

        - เครื่องไอน้ำ        จำนวน 1 เครื่อง
        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 12 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 23กันยายน 2554 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 09.30น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการโดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้

        1. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        2. ในกรณีมอบอำนาจให้ผุ้อื่นมารับแทน
            - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 09 ก.ย. 11@ 11:41:45 ICT (645 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารกาญจนาภิเษก
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 10 เครื่อง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคา ได้แก่ บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

                                                                                      ประกาศ  ณ วันที่ 9 กันยายน 2554 ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 09 ก.ย. 11@ 11:36:39 ICT (650 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคา ได้แก่ บริษัท ซี เอ็ม ซี ไอโอเทค จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 312,900.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

                                                                                      ประกาศ  ณ วันที่ 9 กันยายน 2554 ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 09 ก.ย. 11@ 11:34:31 ICT (573 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 200 แรงม้า
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำเนินไอน้ำ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 2 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคา ได้แก่ บริษัท ผดุงเจริญ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 178,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                                                                                      ประกาศ  ณ วันที่ 9 กันยายน 2554 ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 09 ก.ย. 11@ 11:32:32 ICT (622 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

1878 เรื่อง (188 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp