เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: ข่าวประกวด/สอบราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ ๑
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง  ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้  งวดที่  ๑  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------


        ด้วยกรมการแพทย์  โรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้  งวดที่  ๑  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

        ๑. หมวด ก. เนื้อสัตว์บก                       จำนวน ๔๐ รายการ
        ๒. หมวด ข. เนื้อสัตว์น้ำ                      จำนวน ๒๑ รายการ
        ๓. หมวด ค. ไข่                                     จำนวน ๓ รายการ
        ๔ หมวด ง. ผักสด-ผลไม้                      จำนวน ๙๑ รายการ
        ๕ หมวด จ. ขนม และของว่าง             จำนวน ๓๖ รายการ
        ๖. หมวด ฉ. อาหารแห้ง ของเค็ม และเครื่องประป๋อง จำนวน ๑๒๗ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
        ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
        ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
        ๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ   วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๔ ระหว่าง  เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่   ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๔  เวลา  ๑๑.๐๐  น.   และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป   

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ บำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๔   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th,   www.lerdsin.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ - ๐๑  ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ  โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน  ดังนี้
  ๑.  ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
                          -  สำเนาบัตรประชาชน,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,  สำเนาหนังสือรับรอง
                             การจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  ๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
                          -  หนังสือมอบอำนาจ,   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ,
                             สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                              พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


                                                                          ประกาศ   ณ  วันที่    ๗     กันยายน   พ.ศ.๒๕๕๔ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 07 ก.ย. 11@ 10:42:12 ICT (612 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิด Disposable ใช้แล้วทิ้ง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ด้วยเงินบำรุง ตามรายการดังนี้

        - ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิด Disposable ใช้แล้วทิ้ง จำนวน 18,000 กล่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดดำเนินการดังนี้
        1. ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ
        2. กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ
        3. บริษัทที่ต้องการเข้าเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างถุงมือ ดังนี้
        - ถุงมือเบอร์ S จำนวน 4 กล่อง
        - ถุงมือเบอร์ XS,M, และ L เบอร์ละ 1 กล่อง รวม 3 กล่อง
เพื่อทำการทดสอบและประเมินคุณภาพยื่นที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ
        4. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 13.00 - 13.15 น. และจะประกาศรายชื่อผุ้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา 13.20 น. ในวันเดียวกัน
        5. คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน
        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการโดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้

        1. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        2. ในกรณีมอบอำนาจให้ผุ้อื่นมารับแทน
            - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 07 ก.ย. 11@ 10:34:33 ICT (1218 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมภายในช่องข้อใช้ร่วมกับกล้องส่อง
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมภายในช่องข้อใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ จำนวน 3 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 869,352 .- บาท (แปดแสนหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 07 ก.ย. 11@ 10:22:01 ICT (574 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ข่าวประกวด/สอบราคา

ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------


๑.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล    จำนวน  ๘๐   เครื่อง   ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลปี  ๒๕๕๔

๒.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
        -  เพื่อลดความผิดพลาดของงานที่เกิดจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพ
        -  เพื่อให้สามารถลดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพ
        -   ปรับปรุงเครื่องลูกข่ายให้สามารถรองรับโปรแกรมจัดการระบบสารสนเทศในอนาคต
        -   สนับสนุนงานบริหารของกรมการแพทย์

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒  ผู้ประสงค์ตะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน    ตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น     และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์       ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง   การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม   ขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ               โรงพยาบาลเลิดสิน

๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล
แนบท้าย

๕.  ระยะเวลาการดำเนินการ
        ๙๐  วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
        ๙๐  วัน      
                                                    
๗.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  ๘๐   เครื่อง   วงเงิน  ๒,๔๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยที่
๑. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน
    โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ  ๓๐๐๔ , ๓๐๑๐   
    โทรสาร   ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
    e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
    ภายในวันที่  ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๔
๓. ประกาศ ณ วันที่   ๗  กันยายน  ๒๕๕๔หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 07 ก.ย. 11@ 04:47:25 ICT (783 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ข่าวประกวด/สอบราคา

ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ------------------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน    ๕  รายการ   ดังนี้
        -  เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  จำนวน  ๔  เครื่อง 
        -  เครื่องพิมพ์ชนิด  Dot  Matrix  Printer  แบบแคร่สั้น  จำนวน  ๕๐  เครื่อง
        -  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED  ขาวดำ  จำนวน  ๒๐  เครื่อง
        -  สแกนเนอร์  สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  จำนวน  ๕  เครื่อง
        -  จอภาพแบบ  LCD  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว  จำนวน  ๒๐  ตัว 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๔     ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๔   เวลา   ๑๓.๒๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐   น.   ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๔  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ   http://www.gprocurement.go.th/  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ  โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ  ดังนี้
  ๑.  ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
        -  สำเนาบัตรประชาชน,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,  สำเนาหนังสือรับรอง
           การจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  ๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
        -  หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, 
            สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
            พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


                                                                                 ประกาศ   ณ  วันที่            กันยายน  ๒๕๕๔ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 05 ก.ย. 11@ 11:19:25 ICT (795 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 8,890,000.- บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)


                                                                                                 ประกาศ ณ วันที่    สิงหาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 05 ก.ย. 11@ 11:18:20 ICT (536 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือแบบข้องูใช้ยึดใบพายถ่างสมองอยู่กับที่ชนิดทำจ
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องมือแบบข้องูใช้ยึดใบพายถ่างสมองอยู่กับที่ชนิดทำจากโลหะไททาเนียม จำนวน 1  ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จำกัด  โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 125,000.- บาท (หนึ่งแสนสอบหมื่นห้าถันบาทถ้วน)

                                                                                            ประกาศ ณ วันที่  31   สิงหาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 05 ก.ย. 11@ 11:11:54 ICT (561 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 54 รายการ
ข่าวประกวด/สอบราคา

        ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 54 รายการตามประกาศลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 54 รายการ และจะดำเนินการใหม่โดยเร็วต่อไป

 

                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 01 ก.ย. 11@ 11:25:29 ICT (986 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ร่างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลเลิดสิน
ข่าวประกวด/สอบราคา

ร่างขอบเขตของงาน  (Terms  of  Reference  :  TOR)
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  สถานที่ของโรงพยาบาลเลิดสิน
---------------------------------------------------------------


๑.  ความเป็นมา
        ด้วยกรมการแพทย์  มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  สถานที่  โรงพยาบาลเลิดสิน  จำนวนพื้นที่ประมาณ  ๔๑,๘๘๔  ตารางเมตร  ด้วยเงินบำรุง


๒.  วัตถุประสงค์
        เพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ระยะเวลา  ๑๒  เดือน  ตั้งแต่วันที่๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕


๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ ประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
        ๔.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๕.  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง


๔.  รายละเอียดคุณลักษณะ
        ๑.  ทำความสะอาดอาคาร  สถานที่  โรงพยาบาลเลิดสิน  ประกอบด้วย
                ๑.๑  อาคารกาญจนาภิเษก   จำนวน ๒๕ ชั้น
                ๑.๒  อาคารส่งเสริมบริการ   จำนวน ๑๑ ชั้น
                ๑.๓  อาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว (บริเวณตู้คอนเทนเนอร์)
                ๑.๔  อาคาร ๓๓ ปี   จำนวน ๑ ชั้น
                ๑.๕  อาคารหอพักแพทย์ ๔ ชั้น จำนวน ๓ ชั้น
                จำนวนพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  ๔๑,๘๘๔  ตารางเมตร
        ๒.  ปริมาณเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ พนักงานไม่น้อยกว่า ๑๐๒ คน, หัวหน้าควบคุม  ๑  คน,  รองหัวหน้าควบคุม  ๒  คน  รวม  ๑๐๕  คน
         ๓.  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ข้อกำหนด  และเงื่อนไขตามเอกสาร


๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
        ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
        ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕


๗.  วงเงินในการจัดหา
        ๑๒,๐๓๐,๐๐๐.-  บาท  (สิบสองล้านสามหมื่นบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ  วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
 ๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน
      ๑๙๐   สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
      โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ  ๓๐๐๔  ,  ๓๐๑๐
      โทรสาร   ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
      E-mail  :  lerdsinhospital@hotmail.com
 ๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
     ภายในวันที่
 ๓.  ประกาศ  ณ  วันที่หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 31 ส.ค. 11@ 07:28:08 ICT (709 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เนต
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เนต
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่า ด้วยเงินบำรุง ตามรายการดังนี้

        - เช่าบริการอินเตอร์เนต จำนวน 1 ระบบ พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555)

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 13.50น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 14.00น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการโดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้

        1. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        2. ในกรณีมอบอำนาจให้ผุ้อื่นมารับแทน
            - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 30 ส.ค. 11@ 11:44:15 ICT (623 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

1878 เรื่อง (188 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp