เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: ข่าวประกวด/สอบราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  ดังนี้

        - เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น         จำนวน 2 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 13.20น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 26 พ.ค. 11@ 11:34:59 ICT (556 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องละลายพลาสมาแช่แข็ง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  ดังนี้

        - เครื่องละลายพลาสมาแช่แข็ง   จำนวน 1 เครื่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 13.20น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 25 พ.ค. 11@ 07:00:22 ICT (2767 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฟิล์มเอกซเรย์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
--------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ  ดังนี้


1. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 8X10 นิ้ว (20.3x25.4 ซม.)      จำนวน 100 กล่อง
2. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 10X12 นิ้ว (25.4x30 ซม.)      จำนวน 100 กล่อง
3. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 12X16 นิ้ว (30x40 ซม.)      จำนวน 100 กล่อง
4. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 14X14 นิ้ว (35x35 ซม.)      จำนวน 150 กล่อง
5. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 14X17นิ้ว (35x43 ซม.)      จำนวน 400 กล่อง
6. ฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 7X17 นิ้ว (18x43 ซม.)      จำนวน 150 กล่อง
7. น้ำยาล้างฟิล์ม Developer     จำนวน 150 กล่อง
8. น้ำยาล้างฟิล์ม Fixer      จำนวน 150 กล่อง

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดดำเนินการดังนี้
        1. ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ในวัและเวลาราชการ
        2. กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ
        3. บริษัทที่ต้องการเข้าเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างฟิล์มเอกซเรย์ โดยบอกชนิด รุ่น และยี่ห้อของฟิล์ม พร้อมบันทึก Techical Specification ของฟิล์ม จำนวน ขนาดละ 10 แผ่น ใส่ในกล้องฟิล์มชนิดนั้นและน้ำยาล้างฟิล์มอย่างละ 1 ชุด เพื่อทดสอบคุณภาพ  ยื่นที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ
        4. คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 - 13.15 น. และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา 13.20 น. ในวันเดียวกัน
        5. คณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ wwww.lerdsin.go.th หรือ http://www.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2353 98000-1 ต่อ 3004,3010 .ในวันและเวลาราชการ

                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 25 พ.ค. 11@ 06:56:37 ICT (791 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด (อาคาร ๓๓ ปี)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด  (อาคาร ๓๓ ปี)
------------------------------------

        ด้วยกรมการแพทย์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด (อาคาร ๓๓ ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

        - ราคากลางของการจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด  (อาคาร ๓๓ ปี)   ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๕,๘๒๔,๗๐๐.- บาท  (สามสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง  จำนวนเงิน  ๑,๙๑๒,๕๐๐.-  บาท   (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล     หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        ๕.  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมการแพทย์  ๖.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการก่อสร้าง หรือ
ปรับปรุงห้องผ่าตัด  หรือห้อง Clean room ระดับ Class ๑๐,๐๐๐ ซึ่งประกอบไปด้วยงานระบบต่างๆดังนี้
๑) งานสถาปัตยกรรม
๒) งานระบบไฟฟ้า
๓) งานระบบควบคุมอากาศ  ที่ควบคุมอุณหภูมิความชื้น, ความดัน, ความสะอาด และระบบควบคุมอัตโนมัติ
๔) งานระบบสุขาภิบาล
๕)  งานระบบป้องกันอัคคีภัย
๖) งานระบบท่อส่งแก๊สทางการแพทย์    หรือแก๊สทางห้องปฏิบัติการ 
โดยจะต้องมีหนังสือรับรองผลงาน   หรือคู่สัญญา  ที่มีการแสดงรายละเอียดของระบบตามข้อ  ๑  ถึง  ๖  ที่สามารถตรวจสอบได้  มาแสดงในวันยื่นซอง  
        ๗.  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง หรือปรับปรุงห้องผ่าตัด หรือห้อง  Clean room ระดับ Class 10,000  ประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๙,๑๒๕,๐๐๐.- บาท  (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมการแพทย์เชื่อถือได้   เป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เกิน  ๕ ปี  นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีหนังสือรับรองผลงานต้นฉบับและสำเนาคู่สัญญา   มาแสดงในวันยื่นซอง
        ๘.  ถ้าเป็นผลงานกิจการร่วมค้าต้องแสดงว่า ผู้เสนอราคาสามารถนำผลงานในส่วนของตนมาแสดงตามสัดส่วนของตนเท่านั้น
        ๙. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศว่าสามารถให้การ
สนับสนุนจนการปรับปรุงอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จ     มายื่นในวันลงนามในสัญญา

        กำหนดดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่  ตามวัน   และเวลาที่กำหนด   โรงพยาบาลเลิดสินถือว่าผู้เสนอราคาได้รับทราบรายละเอียดชัดแจ้งแล้ว  และจะยกมากล่าวอ้างภายหลังไม่ได้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔
ระหว่างเวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมนายแพทย์ประทีป  โภคะกุล  ชั้น ๒๔ อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔   เวลา  ๑๕.๓๐  น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๑๓  มิถุนายน๒๕๕๔   ตั้งแต่  เวลา  ๑๓.๑๕  น.  เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ 
๑๐,๐๐๐.-  บาท  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  http://www.lerdsin.go.th/http://www.gprocurement.go.th/   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔  และ ๓๐๑๐   ในวันและเวลาราชการ

                                                             ประกาศ ณ วันที ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 20 พ.ค. 11@ 11:41:50 ICT (689 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ สอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญกาศ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-----------------------------------------------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 4 รายการ ดังนี้

        1. หลอดเก็บเลือดสุญญกาศ บรรจุสารเร่งให้เลือดแข็งตัว จำนวน 250,000 หลอด (Clot Activator) : จุกสีแดง
        2. หลอดเก็บเลือดสุญญกาศ บรรจุสารกันให้เลือดแข็งตัว จำนวน 250,000 หลอด EDTA TUBE  (จุกสีม่วง)
        3. หลอดเก็บเลือดสุญญกาศ บรรจุสารกันให้เลือดแข็งตัว จำนวน 25,000 หลอด Sodium Fluoride  (จุกสีเทา)
        4. หลอดเก็บเลือดสุญญกาศ บรรจุสารกันให้เลือดแข็งตัว จำนวน 25,000 หลอด Sodium Citrate 3.2%  (จุกสีฟ้า)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนซื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดดำเนินการดังนี้

        1. ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประกาศสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ
        2. กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ
        3. บริษัทที่องการเข้าเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 4 รายการ รายการละ 100 หลอด เพื่อทดสอบคุณภาพ ยื่นที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม  2554 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ
        4.กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 13.50 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และเปิดซองสอบราคา เวลา 14.00 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9800 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ

                                                          ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 20 พ.ค. 11@ 11:35:12 ICT (883 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือฝ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร จำนวน 3 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ซัมมิท เฮลธ์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิน 830,000.- บาทถ้วน(แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 20 พ.ค. 11@ 11:32:03 ICT (567 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ ด้วยไอน้ำระ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

-  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ   จำนวน  ๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   เวลา 
๑๐.๐๐น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่   และจะยกมากล่าวอ้างภายหลังไม่ได้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐  น.   ณ   ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B   อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่   ๓๑   พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๗  มิถุนายน ๒๕๕๔  ตั้งแต่  เวลา   ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ บำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   ระหว่างวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   ถึงวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.thwww.lerdsin.go.th.   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑  ต่อ ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ  
               
                              ประกาศ   ณ  วันที่    ๑๐    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 13 พ.ค. 11@ 04:34:04 ICT (569 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ระบบอัตโนมัติ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

-  เครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ระบบอัตโนมัติ  จำนวน  ๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   เวลา 
๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่   และจะยกมากล่าวอ้างภายหลังไม่ได้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๑  มิถุนายน   ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐  น.   ณ   ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B   อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๗  มิถุนายน ๒๕๕๔  ตั้งแต่  เวลา   ๑๔.๑๕  น.  เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   ระหว่างวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   ถึงวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.thwww.lerdsin.go.th.   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑  ต่อ ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ          
       
                                              ประกาศ   ณ  วันที่     ๑๐    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 13 พ.ค. 11@ 04:28:43 ICT (534 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกมินิ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  ดังนี้

        - เครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกมินิ    จำนวน 1 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.50 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 10.00 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 11 พ.ค. 11@ 09:36:19 ICT (571 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกใหญ่
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  ดังนี้

        - เครื่องมือพื้นฐานใส่โลหะดามกระดูกใหญ่    จำนวน 1 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.50 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 11.00 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 11 พ.ค. 11@ 09:35:04 ICT (515 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

1878 เรื่อง (188 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp