เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: ข่าวประกวด/สอบราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำิเนินการสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 1 ตัวนั้น ปรากฏว่าผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 196,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 20 ส.ค. 10@ 11:28:27 ICT (614 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำินินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ ปรากฏว่า ผุ้ชนะการสอบราคาได้แก่

        1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 50 เครื่อง ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,251,900.- บาท
        2. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร์สั้น จำนวน 15 เครื่อง ผุ้เสนอราคาได้คือ บริษัท แนส คอมพ์ เอ็นดูเคท จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 288,900.- บาท
        3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 15 เครื่อง ผู้เสนอราคาได้ บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 147,660.- บาท

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 20 ส.ค. 10@ 11:25:51 ICT (574 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-023-0005 รพล. 004 จำนวน 2 รายการ นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โซวิค จำกัด โดยเสนอราคารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 164,000.- (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 20 ส.ค. 10@ 11:21:01 ICT (590 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องตัดเนื้อเยื่อด้วยแรงดันน้ำ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องตัดเนื้อเยื่อด้วยแรงดันน้ำ จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โอลิค (ดิสทริบิวชั่น) จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวามภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 457,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 20 ส.ค. 10@ 11:18:22 ICT (554 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเตียงป้องกันและรักษาแผลกดทับ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำินินการสอบราคาซื้อเตียงป้องกันและรักษาแผลกดทับ จำนวน 8 เตียง ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคา ได้แก่ บริษัท ญาณินทร์ เบด (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด โดยเสนอราคารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้ัน 1,800,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 20 ส.ค. 10@ 11:15:09 ICT (585 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาจ้างทำหนังสือ สถาปนาครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาจ้างทำวัสดุสำนักงาน
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำวัสดุสำนักงาน ด้วยเงินบำรุง ตามรายการดังนี้

        - หนังสือ สถาปนาครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน      จำนวน 200 เล่ม

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 09.00 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 17 ส.ค. 10@ 06:53:15 ICT (764 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาความสมบูร
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตาที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเลือด จำนวน 75,000 เทสต์ ปราากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท ไอดีเอส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 11 ส.ค. 10@ 07:09:52 ICT (689 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่ีองตรวจอัตโนมัติเพื่อตรวจ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติเพื่อตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ดังนี้

        1. น้ำยาตรวจวิเคราะห์ Prothrombin Time จำนวน 12,500 เทสต์
        2. น้ำยาตรวจวิเคราะห์ Activated Partial Thromboplastin Time จำนวน 11,000 เทสต์

ปรากฎว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เมด-วัน จำกัด โดยเสนอราคารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 904,000.- บาท (เก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 11 ส.ค. 10@ 07:04:34 ICT (538 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ KVM และรางปลั๊กไฟ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

        - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ KVM และรางปลั๊กไฟ      จำนวน 1 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 9 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2553ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 06 ส.ค. 10@ 14:31:41 ICT (641 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุง
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุง
และสร้างระบบสำรองฉุกเฉินอุปกรณ์เครือข่ายอาคารกาญจนาภิเษก 
------------------------------------

         ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน     กรมการแพทย์     มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    โดยมีรายละเอียดดังนี้

-      โครงการปรับปรุงและสร้างระบบสำรองฉุกเฉินอุปกรณ์เครือข่ายอาคารกาญจนาภิเษก     จำนวน   1  โครงการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังกล่าว
        2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
        3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วันประกาศ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่    24  สิงหาคม  2553  
ระหว่างเวลา   13.30  - 14.00  น.   ณ   ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B   อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่   24  สิงหาคม   2553   เวลา 14.30  น. และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   30  สิงหาคม   2553   ตั้งแต่เวลา   09.45  น.  เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่    ฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา    ชั้น   B   อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน   ระหว่างวันที่   9  สิงหาคม   2553   ถึงวันที่   17 สิงหาคม   2553    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์    www.gprocurement.go.th    หรือ  www.lerdsin.go.th   หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข   0-2353-9798-9   ต่อ  3004  และ  3010   ในวันและเวลาราชการ                
                ประกาศ   ณ  วันที่      5    เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2553


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 05 ส.ค. 10@ 12:06:05 ICT (641 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

1878 เรื่อง (188 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp