เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: ข่าวประกวด/สอบราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สอบราคาซื้อวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อในเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์  จำนวน ๑ รายการ  ดังนี้

        -  ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อในเลือด  จำนวน ๑๔,๐๐๐ ขวด

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ  อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงะทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่  ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗   ถึงวันที่  ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗  
ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน  ในวันและเวลาราชการ  

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗   เวลา๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน
และเปิดซองสอบราคา เวลา ๑๓.๓๐ น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ    ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.lerdsin.go.th  หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
        ๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
            -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        ๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
            - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                    ประกาศ   ณ  วันที่            ธันวาคม  ๒๕๕๗


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 12 ธ.ค. 14@ 14:41:30 ICT (311 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์ (Basic Set)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ    เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์ (Basic Set)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑  เดือน  ธันวาคม  ปี ๒๕๕๗
เป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี...............................................................)  บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑.  สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒.  ...........................................................................................................................................
    ๓.  ...........................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นางวิศณี  พรหมพันธุ์


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 12 ธ.ค. 14@ 14:34:28 ICT (319 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์ (Basic Set)
ข่าวประกวด/สอบราคา ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -  เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์ (Basic Set)        จำนวน      ๑       ชุด


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗    ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา    ๐๘.๕๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ
เปิดซองสอบราคา เวลา ๐๙.๐๐ น. ในวันเดียวกัน

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน เลขที่ ๑๙๐ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้มาขอรับรายละเอียด จะต้องนำหลักฐานมอบให้โรงพยาบาลฯ ดังนี้

๑.    ในกรณีผู้เสนอราคามีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    
๒.   ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
 แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ประกาศ   ณ  วันที่         ธันวาคม  ๒๕๕๗


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 12 ธ.ค. 14@ 14:33:24 ICT (304 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อในเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์  จำนวน ๑ รายการ  ดังนี้

        -  ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อในเลือด  จำนวน ๑๔,๐๐๐ ขวด

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ  อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงะทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่  ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗   ถึงวันที่  ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน  ในวันและเวลาราชการ    

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗   เวลา๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน และเปิดซองสอบราคา เวลา ๑๓.๓๐ น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ    ขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.lerdsin.go.th  หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
                                        
        ๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
            -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        ๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
            - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                    ประกาศ   ณ  วันที่            ธันวาคม  ๒๕๕๗ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 09 ธ.ค. 14@ 10:46:56 ICT (348 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG รุ่น SL-M4020ND
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

-       หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์  SAMSUNG รุ่น  SL-M4020ND จำนวน ๔๐๐ กล่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗       ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา    ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และเปิดซองสอบราคา เวลา ๑๓.๓๐ น. ในวันเดียวกัน

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน เลขที่ ๑๙๐ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯในวันที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐     ในวันและเวลาราชการ โดยผู้มาขอรับรายละเอียดจะต้องนำหลักฐานมอบให้โรงพยาบาลฯ ดังนี้

๑.    ในกรณีผู้เสนอราคามีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    
๒.   ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
 แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่    ๔   ธันวาคม  ๒๕๕๗ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 04 ธ.ค. 14@ 13:42:19 ICT (443 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลาง เครื่องมือพื้นฐานการผ่าตัดจุลศัลยกรรม
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ    เครื่องมือพื้นฐานการผ่าตัดจุลศัลยกรรม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        ๙๐๐,๐๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน  ปี ๒๕๕๗
เป็นเงิน  ๙๐๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี...............................................................)  บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑.  สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒.  ...........................................................................................................................................
    ๓.  ...........................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นางวิศณี  พรหมพันธุ์ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 03 ธ.ค. 14@ 16:28:35 ICT (315 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานการผ่าตัดจุลศัลยกรรม
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 ------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -  เครื่องมือพื้นฐานการผ่าตัดจุลศัลยกรรม    จำนวน      ๑       ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗    ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา    ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ
เปิดซองสอบราคา เวลา ๑๓.๓๐ น. ในวันเดียวกัน

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน เลขที่ ๑๙๐ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้มาขอรับรายละเอียด จะต้องนำหลักฐานมอบให้โรงพยาบาลฯ ดังนี้


๑.    ในกรณีผู้เสนอราคามีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    
        ๒.   ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
 แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 03 ธ.ค. 14@ 16:27:23 ICT (294 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ โรงพยาบาลเลิดสินด้วยวิธีการทางอิเล็
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง    ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร
สถานที่ โรงพยาบาลเลิดสินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------
        ด้วยกรมการแพทย์  โรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

- จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวนพื้นที่ประมาณ
๕๕,๓๕๓  ตารางเมตร ระยะเวลา  ๙  เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า  นั้น
๕.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบในวันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๑๕  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา   ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๔ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่   ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.lerdsin.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ  โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
                       -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.    ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
                       -  หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                             ประกาศ   ณ  วันที่                ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 03 ธ.ค. 14@ 16:25:09 ICT (382 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

การจ้างงานออกแบบงานก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   การจ้างงานออกแบบงานก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ
โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
.........................................................................
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 
โดยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ  ๑๘,๘๐๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ  โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด   วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  ๓๓๓,๗๑,๐๐๐.- บาท  (สามร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)   คิดเป็นวงเงินค่าจ้างออกแบบ  ๕,๘๖๕,๐๓๐.-  บาท ( ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันสามสิบบาทถ้วน)   
                 อัตราค่าจ้างควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑๙  ดังนี้
                       -  ไม่เกิน  ๑๐  ล้านบาท อัตราร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
                       -  เกิน ๑๐ ล้านบาท อัตราร้อยละ ๑.๗๕  ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง   
ใช้เวลาการจ้างออกแบบก่อสร้างประมาณ  ๗๕  วัน  ณ  โรงพยาบาลเลิดสิน  ๑๙๐  สีลม บางรัก    กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐    

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว               
        ๓.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔.  ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์รับ
ออกแบบก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนองานจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕.  นิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นคนไทย
และนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
๖.    หนังสือรับรองการจดทะเบียนดังกล่าว จะต้องเป็นหนังสือที่ออกรับรองโดยส่วนราชการ
ที่มีหน้าที่โดยเฉพาะ เช่น ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น และอย่างน้อยต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
            ๖.๑.๑  กรรมการของนิติบุคคล
            ๖.๑.๒  ผู้มีอำนาจทำการแทน
            ๖.๑.๓  ข้อกำหนดอำนาจผู้ทำการแทนนิติบุคคล
        ๗.  ผู้เสนองานจะต้องมีสถาปนิก และวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบ และลงนามในแบบรายการประกอบแบบทั้งหมด
        ๘.  นิติบุคลากรของนิติบุคคลต้องมีผลงานด้านการออกแบบก่อสร้างอาคารสาธารณะหรืออาคารที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
        ๙.  ผู้เข้าเสนองานต้องแสดงหนังสือรับรองผลงานออกแบบก่อสร้างอาคารสาธารณะหรืออาคารที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
        ผลงานดังกล่าวจะต้องออกหนังสือรับรอง ต้องเป็นหนังสือรับรองของผู้เป็นคู่สัญญาโดยตรงพร้อมทั้งสำเนาสัญญาและแบบแปลนตามสัญญามาแสดงด้วย
        ๑๐.  ในกรณีสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองผลงานที่นำมาแสดงจะต้องนำต้นฉบับมาให้
ตรวจสอบด้วย
        ๑๑.  จะต้องระบุชื่อ คุณวุฒิ ประวัติการทำงานของสถาปนิกทำงานประจำไม่น้อยกว่า 1 คน
และวิศวกรไม่น้อยกว่า 1 คน โดยจะต้องระบุชื่อสถาปนิกโครงการวิศวกรโครงการ วิศวกรไฟฟ้า,  วิศวกรเครื่องกลวิศวกรสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยมัณฑนากร และอื่น ๆ (ถ้ามี)
                     ๑๒.  ผู้เสนองานต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอ  จำนวนเงิน    ๒๙๓,๒๕๒.-  บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ถ้าผู้เข้าเสนอราคาถอนการเสนองาน กับทางราชการจะริบหลักประกันซอง
โดยมีกำหนดวันดำเนินการดังนี้
                      -  กำหนดยื่นซองเสนองานพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการรับซองเสนองานในวันที่  ๗ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  ชั้น ๙ อาคาร ๓๓ ปี  โรงพยาบาลเลิดสิน  เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองเสนองานแล้ว  คณะกรรมการรับซองจะไม่รับซองเสนองาน โดยเด็ดขาด 
                     -  กำหนดวันเปิดซองเสนองานของผู้เสนองานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นในวันที่   ๘  มกราคม  ๒๕๕๘   เวลา   ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๙  อาคาร ๓๓ ปี  โรงพยาบาลเลิดสิน
                     -  คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองาน  และข้อเสนออื่น ๆ  ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้  และจะประกาศรายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิได้
รับคัดเลือกเบื้องต้นในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม  ชั้น ๙ อาคาร ๓๓ ปี  โรงพยาบาลเลิดสิน
                     -  ผู้เสนองานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  กำหนดให้นำเสนอผลงานแนวความคิดในการออกแบบ และรายละเอียดขอบเขตงาน  รายละ ๓๐ นาที ในวันที่  ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๙  อาคาร ๓๓ ปี โรงพยาบาลเลิดสิน          
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่   ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗   ถึงวันที่  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๗   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th หรือ www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข              ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑ ต่อ ๓๐๐๔ และ ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ   โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับ
                                           
โรงพยาบาลดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนา  
   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
-  หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ  และผู้รับมอบ,
   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนใน
   ระบบ  e-GP  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 02 ธ.ค. 14@ 09:56:51 ICT (554 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางอบราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์
ข่าวประกวด/สอบราคา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทึ่Iด้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ      สอบราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ (ใบรีเควท ขนาด ๙นิ้วX๗นิ้ว ๒ชั้น) จำนวน ๑,๕๐๐ กล่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา วงเงินงบบํระมาณที่ได้รับจัดสรร    ๔๘๗,๕๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เป็นเงิน    ๔๘๗,๕๐๐.-    บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)     ๓๑๐..-     บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑. ...ราคาที่ซื้อครั้งหลังสุด...ตามสัญญาเลขที่....๗๖/๒๕๕๗...ลง.วันที่....๑๗...กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
๒.......................................................................................   
๓ ......................................................................................   
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นางสาวณฐิญา มายาง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 02 ธ.ค. 14@ 08:09:08 ICT (314 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

1878 เรื่อง (188 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp