เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: ข่าวประกวด/สอบราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ราคากลางเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน ๒ คัน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


๑.ชื่อโครงการ  :  เช่ารถตู้โดยสาร จำนวน  ๒ คัน
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  ฝ่ายบริหารทั่วไป
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗
   เป็นเงิน  ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............................................ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๖๔  ลงวันที่  ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๕
    ๔.๒ สืบราคาจากบริษัทผู้ให้เช่า
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   
    ๕.๑ นางสาวกาญจนา  โปร่งสันเทียะ   ตำแหน่ง  รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 10 ก.ย. 14@ 16:19:37 ICT (372 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตของงานเช่ารถตู้โดยสาร
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
เช่ารถตู้โดยสาร  โรงพยาบาลเลิดสิน
.....................................................

๑.  ความเป็นมา
       ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  เป็นหน่วยราชการ  สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจหลักในการพัฒนาองค์ความรู้  และถ่ายทอดสู่เครือข่ายต่างๆ  รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลายต้องมีการเดินทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดเป็นประจำทุกวันโดยใช้รถตู้โดยสารส่วนกลางเป็นพาหนะในการเดินทาง  แต่เนื่องจากโรงพยาบาลเลิดสิน มีรถตู้โดยสารส่วนกลาง  จำนวน  ๒  คัน ซึ่งมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๕ ปี สภาพเก่าชำรุด  ไม่เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติราชการ  ของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องเช่ารถตู้โดยสาร  จากเอกชนเพื่อให้ใช้บริการ  
จำนวน  ๒ คัน
๒.  วัตถุประสงค์
    เพื่อให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  และคล่องตัวในการติดต่อราชการ  กับหน่วยงานต่างๆ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพด้านการให้บริการเช่ารถยนต์ที่
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   
๓.๓  ผูประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๖.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร   เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔.  แบบรูปคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
๕.  ระยะเวลาการเช่า
    ระยะเวลา ๕ ปี  (ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)                               
๖.  วงเงินในการจัดหา
จำนวน  ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  ด้วยเงินบำรุง  ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท  จากราคสูงสุด ในการประกวดราคฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยที่
๑. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ๑๙๐ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ  ๓๐๐๔ , ๓๐๑๐   
โทรสาร   ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
ภายในวันที่  ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๗
๓. ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๗หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 10 ก.ย. 14@ 16:16:38 ICT (491 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางสอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจจอประสาทตาแบบอ้อม ชนิดรูม่านตาขนาดเล็กแบบไร้สาย
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


ชื่อโครงการ   สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจจอประสาทตาแบบอ้อม ชนิดรูม่านตาขนาดเล็กแบบไร้สาย              จำนวน  ๒  ชุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  งานจักษุวิทยา
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๓๒๒,๐๐๐.-   บาท  
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่   ๙ เดือน กันยายน  ปี ๒๕๕๗
เป็นเงิน  ๓๒๒,๐๐๐.- บาท    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑. สืบราคาตลาด
    ๒. .............................................................................................................................................................................
    ๓. .............................................................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   นายเสริมพงศ์  ศิริกุล


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 10 ก.ย. 14@ 15:14:26 ICT (357 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจจอประสาทตาแบบอ้อม ชนิดรูม่านตาขนาดเล็กแบบไร้สาย
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

      -   เครื่องมือตรวจจอประสาทตาแบบอ้อม ชนิดรูม่านตาขนาดเล็กแบบไร้สาย    จำนวน  ๒  ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗        ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่   ๒๕  กันยายน   ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ในวันเดียวกัน

ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่   เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th   หรือ    www.lerdsin.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบ  แสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                          
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล , สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ
  e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         กันยายน  ๒๕๕๗ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 10 ก.ย. 14@ 15:12:33 ICT (344 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เนต
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


๑.ชื่อโครงการ  เช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน  ๑ ระบบ
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  ๖๐๐,๐๐๐.- บาท  (หกแสนบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๘ กันยายน  ๒๕๕๗
   เป็นเงิน  ๖๐๐,๐๐๐.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............................................ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑ ตามสัญญจ้างเลขที่  ๓/๒๕๕๗    ลงวันที่  ๔ ตุลาคม   ๒๕๕๗   เป็นเงิน  ๒๘๘,๐๐๐.-  บาท
    ๒. ตามสัญญจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๕  เป็นเงิน  ๒๙๙,๙๐๐.-  บาท
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   
     ๕.๑  นายชัยสิทธิ์  ใบไม้ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 09 ก.ย. 14@ 13:36:38 ICT (314 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ ระบบ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต
 ------------------------------------

        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะสอบราคาเช่า ด้วยเงินบำรุง ตามรายการ ดังนี้

- เช่าบริการอินเตอร์เน็ต  จำนวน ๑ ระบบ  ระยะเวลา  ๑๒  เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ )


ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาเช่าดังกล่าว
    ๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
    ๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    ๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่
เสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาเช่าครั้งนี้
    ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
    ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๗   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่  ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา   ๑๓.๒๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐   น.   ในวันเดียวกัน    

ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๙ กันยายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐  ในวันและเวลาราชการ  โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
                        -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                
๒.    ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
                     -  หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่            กันยายน  ๒๕๕๗


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 09 ก.ย. 14@ 13:35:24 ICT (329 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางกล้องส่องข้อ ขนาด ๑.๙ มม.
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ     กล้องส่องข้อ  ขนาด  ๑.๙  มม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ     งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๒๑๗,๒๑๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๕   เดือน  กรกฎาคม  ปี  ๒๕๕๗
เป็นเงิน    ๒๑๗,๒๑๐.-  บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............................................ บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑.   สืบราคาตลาดจากบริษัท
    ๒. .............................................................................................................................................................................
    ๓. .............................................................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   นางวิศณี  พรหมพันธุ์ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 04 ก.ย. 14@ 14:45:49 ICT (332 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อกล้องส่องข้อ ขนาด ๑.๙ มม.
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

        -  กล้องส่องข้อ  ขนาด  ๑.๙   มม.        จำนวน        ๑       ชุด

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายยชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗  ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.lerdsin.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข      ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,
สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    
๒. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
 - หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนา
   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ   ณ  วันที่         สิงหาคม  ๒๕๕๗


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 04 ก.ย. 14@ 14:44:39 ICT (356 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเตียงตรวจทางสูติ – นรีเวชกรรม ชนิดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
     สอบราคาซื้อเตียงตรวจทางสูติ – นรีเวชกรรม ชนิดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า สำหรับ
ทำหัตถการ    จำนวน     ๑  เตียง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กลุ่มงานสูติ – นรีเวชศาสตร์
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๓๐๐,๐๐๐.-   บาท  
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่   ๒๕ เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๕๗
เป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)      .-   บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑. สืบราคาตลาด
    ๒. .............................................................................................................................................................................
    ๓. .............................................................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   นายประยุกต์  พัววิไลผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 01 ก.ย. 14@ 16:32:03 ICT (412 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาซื้อเตียงตรวจทางสูติ – นรีเวชกรรม ชนิดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า สำหรับทำหั
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
       โรงพยาบาลเลิดสิน    กรมการแพทย์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้

       -   เตียงตรวจทางสูติ – นรีเวชกรรม  ชนิดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า สำหรับทำหัตถการ    จำนวน  ๑  เตียง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน      การประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

       กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗        ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

       กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่   ๑๒  กันยายน   ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๕๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   และเปิดซองสอบราคา  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ในวันเดียวกัน

       ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ  ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่   เว็บไซด์   www.gprocurement.go.th   หรือ    www.lerdsin.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๐๑ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบ  แสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                                             
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนา
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล , สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ
  e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ประกาศ   ณ  วันที่         สิงหาคม  ๒๕๕๗


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 01 ก.ย. 14@ 16:30:58 ICT (492 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

1878 เรื่อง (188 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp