เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: ข่าวประกวด/สอบราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart Lung Machine)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง    ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์
------------------------------------
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑ์
การแพทย์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

เครื่องหัวใจและปอดเทียม  (Heart  Lung  Machine)    จำนวน  ๑  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา   
รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖
๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗.   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   ๑๗  กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบ  ในวันที่  ๑๗  กันยายน   ๒๕๕๗  เวลา ๑๕.๓๐ น.  และผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๔  กันยายน๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๑๕  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  ฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๗   ถึงวันที่    ๑๑  กันยายน ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  หรือ  ww.lerdsin.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๑ ต่อ ๓๐๐๔  และ ๓๐๑๐   ในวันและเวลาราชการ  
โดยจะต้องนำหลักฐานมอบให้กับโรงพยาบาลดังนี้
๑.    ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนา
   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ  e-GP  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.  ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
-  หนังสือมอบอำนาจ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ,
   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,  สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียน
   ในระบบ  e-GP  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                       ประกาศ   ณ  วันที่   ๒๙   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 01 ก.ย. 14@ 16:19:31 ICT (369 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลาง โครงการอาหารคนไข้งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนา
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


ชื่อโครงการ อาหารคนไข้ งวดที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๖ หมวด
-    หมวด ก. เนื้อสัตว์บก    ราคากลาง ๔,๐๐๖,๐๓๐.- บาท
-    หมวด ข. เนื้อสัตว์นื้า    ราคากลาง ๑,๕๓๔,๕๐๐.- บาท
-    หมวด ค. ไข่    ราคากลาง    ๙๗๓,๒๐๐.- บาท
-    หมวด ง. ผักสด - ผลไม้    ราคากลาง   ๒,๙๙๘,๓๕๐.- บาท
-    หมวด จ. ขนม และอาหารว่าง    ราคากลาง   ๑,๕๐๕,๖๐๐.- บาท
-    หมวด ฉ. อาหารแห้ง และเครื่องกระป้อง      ราคากลาง   ๓,๓๗๘,๗๑๕.- บาท หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กลุ่มงานโภชนวิทยา โรงพยาบาลเถิดสิน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๑๕,๗๘๗,๔๒๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่       เดือน    ปี ๒๕๕๗
เป็นเงิน   ๑๔,๓๙๖,๓๙๕.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)    บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑. สืบราคาตลาดจากบริษัท
๒    
๓    
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑. นางนันทนัข ภาณุศรี
๒. นางสุวรรณา ตันโสภณ
๓. นางธัญนันท์ เข็มมา
๔. นางรถิตา พิพพัฒศรี
๕. นางสาววันดี ใสสดศรีผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 ส.ค. 14@ 16:29:23 ICT (401 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ ๑ จำนวน ๖ หมวด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้ออาหารคนไข้  งวดที่  ๑  จำนวน  ๖  หมวด
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้  งวดที่  ๑    จำนวน  ๖  หมวด   ด้วยเงินบำรุง
๒.  วัตถุประสงค์
        เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารให้กับคนไข้  ภายในโรงพยาบาลเลิดสิน
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
       ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ไดรับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ                             
       ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา   
รายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖                                    
        ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๓.๗  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
รายละเอียดอาหารหมวด  ก.  เนื้อสัตว์บก                      จำนวน   ๓๓   รายกา             
รายละเอียดอาหารหมวด  ข.  เนื้อสัตว์น้ำ                      จำนวน   ๒๑  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  ค.  ไข่                          จำนวน     ๔  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  ง.  ผักสด – ผลไม้                         จำนวน   ๘๘ รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  จ.  ขนม   และอาหารว่าง                   จำนวน  ๓๕  รายการ
รายละเอียดอาหารหมวด  ฉ. อาหารแห้งของเค็ม และเครื่องกระป๋อง  จำนวน ๑๓๐ รายการ
        ตามรายละเอียดในใบเสนอราคาแนบท้าย
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ   
      เป็นเวลา  ๖  เดือน  ตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘         
๖.  ระยะเวลาส่งมอบ
      วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘     
๗.  วงเงินในการจัดหา
     ๗.๑  วงเงินในการจัดหา  รวม  ๖  หมวด  ในวงเงิน  ๑๕,๗๘๗,๔๒๐.-  บาท  (สิบห้าล้านเจ็ดแสนแปด
            หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
            -  หมวด  ก.  เนื้อสัตว์บก                วงเงิน  ๔,๓๕๒,๔๘๐.-  บาท
      -  หมวด  ข.  เนื้อสัตว์น้ำ                วงเงิน  ๑,๗๙๓,๕๐๐.-  บาท
             -  หมวด  ค.  ไข่                     วงเงิน  ๑,๐๓๘,๓๐๐.-  บาท
             -  หมวด  ง.  ผักสด – ผลไม้                วงเงิน  ๓,๑๔๑,๒๕๐.-  บาท
       -  หมวด  จ.  ขนม และอาหารว่าง            วงเงิน  ๑,๕๗๖,๖๐๐.-  บาท
       -  หมวด  ฉ.  อาหารแห้ง และเครื่องกระป๋อง        วงเงิน  ๓,๘๘๕,๒๙๐.-  บาท
      ๗.๒  วงเงินราคากลาง  รวม  ๖  หมวด  ราคากลาง  ๑๔,๓๙๖,๓๙๕.-  บาท  (สิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่น              
             หกพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
-  หมวด  ก.  เนื้อสัตว์บก            ราคากลาง   ๔,๐๐๖,๐๓๐.- บาท
    เสนอลดราคาขั้นต่ำ  ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  ๘,๐๐๐.-  บาท
        -  หมวด  ข.  เนื้อสัตว์น้ำ            ราคากลาง   ๑,๕๓๔,๕๐๐.- บาท
                        เสนอลดราคาขั้นต่ำ  ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐.-  บาท
        -  หมวด  ค.  ไข่                    ราคากลาง      ๙๗๓,๒๐๐.- บาท
                        เสนอลดราคาขั้นต่ำ  ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐.-  บาท     
        -  หมวด  ง.  ผักสด – ผลไม้            ราคากลาง    ๒,๙๙๘,๓๕๐.- บาท
                        เสนอลดราคาขั้นต่ำ  ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐.-  บาท     
        -  หมวด  จ. ขนม  และอาหารว่าง        ราคากลาง    ๑,๕๐๕,๖๐๐.- บาท
                        เสนอลดราคาขั้นต่ำ  ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐.-  บาท     
        -  หมวด  ฉ.  อาหารแห้ง และเครื่องกระป๋อง    ราคากลาง    ๓,๓๗๘,๗๑๕.- บาท
                        เสนอลดราคาขั้นต่ำ  ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  ๖,๐๐๐.-  บาท  
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น  B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน
     ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
     โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
     โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
     e-mail : lerdsinhospital@hotmail. Com
๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์   หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
      ภายในวันที่    ๓  กันยายน  ๒๕๕๗
๓.  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 ส.ค. 14@ 16:19:32 ICT (342 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลาง เช่ารถตู้โดยสาร จำนวน ๒ คัน
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.ชื่อโครงการ  :  เช่ารถตู้โดยสาร จำนวน  ๒ คัน
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  ฝ่ายบริหารทั่วไป
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  วันที่  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗
   เป็นเงิน  ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............................................ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๖๔  ลงวันที่  ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๕
    ๔.๒ สืบราคาจากบริษัทผู้ให้เช่า
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   
    ๕.๑ นางสาวกาญจนา  โปร่งสันเทียะ   ตำแหน่ง  รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 ส.ค. 14@ 16:15:46 ICT (272 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานเช่ารถตู้โดยสาร
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
เช่ารถตู้โดยสาร  โรงพยาบาลเลิดสิน
.....................................................
๑.  ความเป็นมา
       ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน  เป็นหน่วยราชการ  สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจหลักในการพัฒนาองค์ความรู้  และถ่ายทอดสู่เครือข่ายต่างๆ  รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลายต้องมีการเดินทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดเป็นประจำทุกวันโดยใช้รถตู้โดยสารส่วนกลางเป็นพาหนะในการเดินทาง  แต่เนื่องจากโรงพยาบาลเลิดสิน มีรถตู้โดยสารส่วนกลาง  จำนวน  ๒  คัน ซึ่งมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๕ ปี สภาพเก่าชำรุด  ไม่เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติราชการ  ของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องเช่ารถตู้โดยสาร  จากเอกชนเพื่อให้ใช้บริการ  
จำนวน  ๒ คัน
๒.  วัตถุประสงค์
    เพื่อให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  และคล่องตัวในการติดต่อราชการ  กับหน่วยงานต่างๆ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพด้านการให้บริการเช่ารถยนต์ที่
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   
๓.๓  ผูประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูประสงค์จะเสนอราคาไดมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๖
๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร   เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔.  แบบรูปคุณลักษณะเฉพาะ
        รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
๕.  ระยะเวลาการเช่า
        ระยะเวลา ๕ ปี  (ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)    


                              
๖.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  ด้วยเงินบำรุง  ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท  จากราคสูงสุด ในการประกวดราคฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยที่
๑. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ๑๙๐ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
              โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ  ๓๐๐๔ , ๓๐๑๐   
             โทรสาร   ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
               e-mail : lerdsinhospital@hotmail.com
๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
              ภายในวันที่  ๓ กันยายน  ๒๕๕๗
๓. ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๗หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 ส.ค. 14@ 16:14:04 ICT (306 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย ประจำปี ๒๕๕๘
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ          จ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย ประจำปี  ๒๕๕๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  งานซักฟอก  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๘,๕๒๖,๐๐๐.-   บาท 
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่   ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เป็นเงิน  ๘,๕๒๖,๐๐๐.- บาท    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)      ๑๔.๕๐   บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๑. ราคาจัดจ้างย้อนหลัง ๒ ปี
    ๒. ...................................................................................
    ๓. .................................................................
...................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   นางสาวกาญจนา  รักษ์มณี
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 ส.ค. 14@ 16:09:23 ICT (346 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่่างขอบเขตโครงการจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย ประจำปี ๒๕๕๘
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Terms  of  Reference)
โครงการจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย ประจำปี ๒๕๕๘  โรงพยาบาลเลิดสิน
---------------------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
       โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นสถาบันทางการแพทย์ มีภารกิจในการรักษาผู้ป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และเอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน
๒.  วัตถุประสงค์
    เพื่อจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  จำนวน  ๕๘๘,๐๐๐ กิโลกรัม ระยะเวลา  ๑๒  เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
    ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ๓.๒      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
    ๓.๓      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
    ๓.๔      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า  นั้น
    ๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      ๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    ๓.๗  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้    
๔.  รายละเอียดคุณลักษณะ
    ตามเอกสารรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลเลิดสิน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  แนบท้าย
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
    ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘
๖.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
    ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘
๗.  วงเงินในการจัดหา
    ๘,๕๒๖,๐๐๐.-  บาท  (แปดล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
“ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว”
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ  วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
    ๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน
         ๑๙๐   สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๐๐
         โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐-๑  ต่อ  ๓๐๐๔  ,  ๓๐๑๐
         โทรสาร   ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
         E-mail  :  lerdsinhospital@hotmail.com
         สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
         ข้อเสนอแนะวิจารณ์  หรือมีความเห็นด้วย
    ๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
         ภายในวันที่  
    ๓.  ประกาศ  ณ  หมายเหตุ:

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 ส.ค. 14@ 16:07:13 ICT (303 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.  ชื่อโครงการ.............จัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจก   จำนวน  ๑  ชุด.......................................
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.......งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ....................
     .........โรงพยาบาลเลิดสิน...............................................................................................
๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.............๓,๐๐๐,๐๐๐.-...........................................บาท
๓.  วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)............๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗..............................................
     เป็นเงิน...........๓,๐๐๐,๐๐๐.-...........บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)...................-.........................บาท
๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)
     ๔.๑..............บริษัท  ดีเคเอสเอช  (ประเทศไทย) จำกัด..........................................................
     ๔.๒.................บริษัท  ซิลลิค  ฟาร์มา  จำกัด..............................................................................       
     ๔.๓..........................................................................................................................................................
๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน......นางวิศณี  พรหมพันธุ์................ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 ส.ค. 14@ 16:05:03 ICT (292 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


๑.ชื่อโครงการ  :  จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์  
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กลุ่มงานรังสีวิทยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  ๒๙๒,๔๒๕.- บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗
   เป็นเงิน  ๒๙๒,๔๒๕.- บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............................................ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๑ ตามสัญญจ้างเลขที่  ๕/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๓๕๐,๐๐๐.-  บาท
    ๒. ตามสัญญจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๕  เป็นเงิน  ๓๓๐,๐๐๐.-  บาท
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    
    ๕.๑ นายประติรพ  ปุณโณทก  นายแพทย์เชี่ยวชาญผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 28 ส.ค. 14@ 15:39:44 ICT (448 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

สอบราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
         ------------------------------------
        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ด้วยเงินบำรุง  ตามรายการดังนี้

        -  จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์  จำนวน  ๒  รายการ ดังนี้

        ๑.  เครื่องเอกซเรย์ตรวจระบบทางเดินอาหารและระบบหลอดเลือดชนิดซีอาร์ม   ยี่ห้อโตชิบา รุ่น Ultimax / ADR-1000A     จำนวน ๑ เครื่อง
        ๒.  เครื่องฉีดสารทึบรังสี ยี่ห้อ “MALLINCKRDT”รุ่น ILLUMENA    จำนวน ๑ เครื่อง
   ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับงานจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาล
เลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่  วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๗   ณ  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลเลิดสิน   ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ในวันที่  ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๗   เวลา   ๑๓.๒๐  น.  ณ  ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  ชั้น B  อาคารกาญจนาภิเษก   โรงพยาบาลเลิดสิน  และเปิดซองสอบราคา  เวลา   ๑๓.๓๐   น.   ในวันเดียวกัน

ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ     ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โรงพยาบาลเลิดสิน  ระหว่างวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๗   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.lerdsin.go.th   หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐ ๒๓๕๓  ๙๘๐๐-๐๑  ต่อ   ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐    ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้มาขอรับรายละเอียด  จะต้องนำหลักฐานมอบให้โรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑.  ในกรณีผู้มีอำนาจมารับเอง
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-  หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                    ประกาศ   ณ  วันที่            สิงหาคม  ๒๕๕๗ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 28 ส.ค. 14@ 15:38:20 ICT (283 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

1878 เรื่อง (188 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp