lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

ประวัติโรงพยาบาลเลิดสิน

 

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานบ้านหลวง ณ ที่แห่งนี้ เป็นสถานที่สำหรับรักษาชาวฝรั่งสมัยนั้น โดยมีนายแพทย์ที เฮวาด เฮส์ เป็นผู้อำนวยการ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแพทย์เฮส์ ดำเนินการให้ขยายกิจการเป็นโรงพยาบาลรับรักษาผู้ป่วยทั่วไป

        

 

       โรงพยาบาลเลิดสินนับได้ว่าเป็นหนี่งในอารยธรรมที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับ ชุมชนเชื้อชาติต่างๆ นถนนสีลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนฝรั่งที่เดินทางมาค้าขาย และ พำนักอาศัยเนื่องจากบางรักเป็นท่าจอดเรือ ที่สำคัญของกรุงเทพ ฯ มีเรือสินค้าจากทั่วโลก มาเทียบท่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ร. 5 ) ได้พระราชทานบ้านหลวง ที่ปากถนนสีลมต่อกับถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นสถาน ที่ตั้ง โรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบันให้ เป็นสถานพยาบาล สำหรับบำบัดโรคแก่ชาวฝรั่ง โดยมีนายแพทย์ทีเฮวาด์ เฮส์ เป็น ผู้อำนวยการในปี พ.ศ. 2432 มีชื่อว่า โรงพยาบาลบางรัก แต่ชาวบ้านมักนิยมเรียกว่า โรงพยาบาล หมอเฮส์ ต่อมาได้โอนเข้าเป็นของกรมพยาบาลในปี 2434 เปิดรักษาโรคทั่ว ไปทั้งชาวฝรั่งและไทยนายแพทย์เฮส์ได้เป็นู้หนึ่งที่ได้วางรากฐานการแพทย์แผน ตะวันตก ในประเทศไทย ได้ ดำรงตำแหน่งเป็นแพทย์ใหญ่ทหารเรือ โดยได้รับยศนาวาเอก นับเป็นยศสูงสุดของ ราชนาวีไทย สำหรับแพทย์ชาวต่างประเทศในสมัยนั้น นอกจากนี้ท่านยังดำรงตำแหน่ง หมอใหญ่ กรมพยาบาลและผู้ดูแลการใหญ่ศิริราชพยาบาล มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง โรงเรียนแพทยากรซึ่งเป็นที่สอนวิชาแพทย์แผนฝรั่งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

 

         โรงพยาบาลเลิดสินเป็นโรงพยาบาลเอกชนฝรั่งแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ใน กรณีพิพาท รศ. 112 ได้รับรักษาทหารและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนเรือรบฝรั่งเศส เนื่อง จากมีชื่อเสียงในด้านศัลยกรรม ต่อมาในปี 2472 ได้จัดตั้งแผนกสุขศาลาบางรักขึ้น เพื่อ ให้การบำบัดโรคทั่วไป และสงเคราะห์แม่และเด็กเป็นแห่งแรก เมื่อเกิดกามโรคระบาดขึ้น โรงพยาบาลเลิดสินมีการจัดตั้งแผนกบำบัดกามโรคขึ้น ในปี พ.ศ. 2479 และได้ สร้างอาคารสำหรับรักษาผู้ป่วยกามโรคขึ้นในปี พ.ศ. 2482
    
        โรงพยาบาลเลิดสินได้รับความเสียหายจากระเบิดเพลิง เมื่อมีการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในวันที่ 23 ธันวาคม 2486 จึงต้องหยุดกิจการสุขศาลาที่รักษาโรคทั่วไปลงชั่วคราว เหลือแต่ การบำบัดรักษาผู้ป่วยกามโรคอย่างเดียว ทำให้ประชาชนในย่านบางรักและใกล้เคียง ไม่ได้รับ ความสะดวก

        คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ ( สิน เศรษฐบุตร ) เห็นถึงความ เดือดร้อน ของประชาชน จึงบริจาคเงินสร้างตึกผู้ป่วย 2 ชั้น 2 หลัง พร้อมด้วยบ้านพัก แพทย์ชั้นเดียว 2 หลัง ขึ้นในบริเวณโรงพยาบาลบางรักเดิม ขณะนั้นแผนกบำบัดกามโรค ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกองควบคุมกามโรค กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมาย ให้กรมการแพทย์เป็นผู้ดูแลโรงพยาบาลบางรักเดิมและให้ชื่อโรงพยาบาลใหม่ว่า โรงพยาบาลเลิดสินสายธาราแห่งชีวิตของโรงพยาบาลเลิดสินได้หล่อเลี้ยงชุมชน บนถนนสีลม บางรักและชุมชนใกล้เคียงมานานกว่า 100 ปี นับตั้งแต่วันที่หมอเฮส์ได้ก่อตั้ง โรงพยาบาลขึ้นมา จวบจนปัจจุบัน โรงพยาบาลเลิดสินได้กลายเป็นโรงพยาบาล ขนาด 500 เตียง ให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างครบวงจร เป็นสถานที่อบรม แพทย์หลังปริญญา สถาบันทำการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ที่สำคัญ เป็น สถานที่ฝึกอบรมบุคลากรทางการพยาบาล ในอนาคตจะมีการเปิดโรงเรียนวิสัญญี พยาบาล เป็นที่พึ่งแก่วงการแพทย์ในการส่งต่อผู้ป่วยมาการรักษาต่อ ตลอดจนทำ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่น่าสนใจไปยังส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทยได้อย่างกว้างขวางในอนาคตตลอดไป ให้สมกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทางบ้านหลวงแห่งนี้