lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

ฝ่ายแฝนงานฯ

 ลำดับ รายการ  download  date
 1.  แผนปฏิบัติการปี2561    15 /06 /2561
 2.  รายงานผลการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ประจําปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4    15 /06 /2561
 3.  รายงานผลการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ประจําปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2    15 /06 /2561