lerdsin hospital

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางซื้อน้ำยสำหรับเครื่องตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือดและเครื่องไถย้อมสไลด์ จำนวน 150,000 เทสต์ 2019-08-27
ประกวดราคาซื้อน้ำยสำหรับเครื่องตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือดและเครื่องไถย้อมสไลด์ จำนวน 150,000 เทสต์ 2019-08-27
ราคากลางจ้าง เหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยประจำปี 2563 2019-08-27
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยประจำปี 2563 2019-08-27
ราคากลางจ้างพนักงานเดินงาน จำนวน 16 คน ระยะเวลา 12 เดือน 2019-08-22
ประกวดราคาจ้างพนักงานเดินงาน จำนวน 16 คน ระยะเวลา 12 เดือน 2019-08-22
ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ใช้ในห้องปฏิบัตการ จำนวน 72 รายการ 2019-08-21
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ใช้ในห้องปฏิบัตการ จำนวน 72 รายการ 2019-08-21
ราคากลางจ้างเหมาะทำความสะอาด อาคาร สถานที่ ระยะเวลา 12 เดือน 2019-08-21
ประกวดราคาจ้างเหมาะทำความสะอาด อาคาร สถานที่ ระยะเวลา 12 เดือน 2019-08-21
ราคากลางชุดคอมพิวเตอร์ 2019-08-19
ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ 2019-08-19
ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก อาคาร 33ปี และอาคารผู้ป่วยนอก 2019-08-19
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก อาคาร 33ปี และอาคารผู้ป่วยนอก 2019-08-19
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปี2563 2019-08-19
ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปี2563 2019-08-19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 10 mg/10ml injection 2019-08-16
ราคากลางซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1 2019-08-15
ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1 2019-08-15
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปี2563 2019-08-19
ราคากลางเช่าครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง 2019-08-19
ประกวดราคาเช่าครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง 2019-08-15
ราคากลางซื้อแถบทดสอบและชุดน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ 2019-08-14
ประกวดราคาซื้อแถบทดสอบและชุดน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ 2019-08-14
ราคากลางจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยประจำปี 2563 2019-08-13
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยประจำปี 2563 2019-08-13
ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 72 รายการ 2019-08-09
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 72 รายการ 2019-08-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา Nicergoling 30 ng tablet 2019-08-07
ราคากลางประกวดจ้างเหมาทำความสะอาดปี2563 2019-08-07
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดปี2563 2019-08-07
ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด 2019-08-07
ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด 2019-08-07
ราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณแก๊ส 2019-08-07
ประกวดราคาน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณแก๊ส 2019-08-07
ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน 2019-08-06
ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน 2019-08-06
ราคากลางประกวดราคาเช่าเช่าระบบบริหารและจัดการยาผุ้ป่วยอัตโนมัติแบบครบวงจร 2019-08-04
ประกวดราคาเช่าเช่าระบบบริหารและจัดการยาผุ้ป่วยอัตโนมัติแบบครบวงจร 2019-08-04