lerdsin hospital

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก อาคาร 33ปี และอาคารผู้ป่วยนอก 2019-08-19
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก อาคาร 33ปี และอาคารผู้ป่วยนอก 2019-08-19
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปี2563 2019-08-19
ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปี2563 2019-08-19
ราคากลางซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1 2019-08-15
ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1 2019-08-15
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปี2563 2019-08-19
ราคากลางเช่าครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง 2019-08-19
ประกวดราคาเช่าครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง 2019-08-15
ราคากลางซื้อแถบทดสอบและชุดน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ 2019-08-14
ประกวดราคาซื้อแถบทดสอบและชุดน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ 2019-08-14
ราคากลางจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยประจำปี 2563 2019-08-13
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยประจำปี 2563 2019-08-13
ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 72 รายการ 2019-08-09
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 72 รายการ 2019-08-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา Nicergoling 30 ng tablet 2019-08-07
ราคากลางประกวดจ้างเหมาทำความสะอาดปี2563 2019-08-07
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดปี2563 2019-08-07
ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด 2019-08-07
ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด 2019-08-07
ราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณแก๊ส 2019-08-07
ประกวดราคาน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณแก๊ส 2019-08-07
ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน 2019-08-06
ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน 2019-08-06
ราคากลางประกวดราคาเช่าเช่าระบบบริหารและจัดการยาผุ้ป่วยอัตโนมัติแบบครบวงจร 2019-08-04
ประกวดราคาเช่าเช่าระบบบริหารและจัดการยาผุ้ป่วยอัตโนมัติแบบครบวงจร 2019-08-04

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม 2562

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราห์ใช้ในห้องปฏิบัติการจำนวน 72 รายการ 2019-07-23
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราห์ใช้ในห้องปฏิบัติการจำนวน 72 รายการ 2019-07-23
ราคากลางขวดอาหารเลี้ยงเลื้อแบคทีเรียสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื่อในเลือก จำนวน 20000 ขวด 2019-07-23
ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเลื้อแบคทีเรียสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื่อในเลือก จำนวน 20000 ขวด 2019-07-23
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 10 mg/10ml injection 2019-07-22
ราคากลางกล้องส่องตรวจลำใส้ใหญ่ระบบวิดิทัศน์ ชนิดรายละเอียดภาพสูง แบบ 2 โฟกัส จำนวน 1 ชุด 2019-07-12
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำใส้ใหญ่ระบบวิดิทัศน์ ชนิดรายละเอียดภาพสูง แบบ 2 โฟกัส จำนวน 1 ชุด 2019-07-12
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicergoline 30 mg tablet 2019-07-12
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Omeprazole 20 mg capsule,Octreotide 0.1 mg/ml injection และ Dafomin 500 mg tableta 2019-07-09
ราคากลางซื้อรถเข็นอาหารผู้ป่วยขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าชนิดนั่งขับ จำนวน 9 คัน 2019-07-09
ประกวดราคาซื้อรถเข็นอาหารผู้ป่วยขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าชนิดนั่งขับ จำนวน 9 คัน 2019-07-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา paracetamol + tramadol 2019-07-03
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Nicergoline 30 mg 2019-07-03
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 10 mg/10ml injection 2019-07-02

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562

 ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางตู้แช่แข็งอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้ 2019-05-29
ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้ 2019-05-29
คุณลักษณะเฉพาะของยา Meloxicam 7.5 mg tablet 2019-05-28
ราคากลาง Meloxicam 7.5 mg tablet 2019-05-28
คุณลักษณะเฉพาะของยา Glucosamine sulfate 250 mg capsule 2019-05-28
ราคากลาง Glucosamine sulfate 250 mg capsule 2019-05-28
คุณลักษณะเฉพาะของยา Tramadol Hydrochloride 37.5 mg and Paracetamal 325mg table 2019-05-28
ราคากลาง Tramadol Hydrochloride 37.5 mg and Paracetamal 325mg table 2019-05-28
ผู้ชนะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Oxaliplatin 50mg 2019-05-15
ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องขนาดแผลเล็ก 2019-05-05
ประกวดราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องขนาดแผลเล็ก 2019-05-05
ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดฐานรองกระโหลกศีรษะและโพรงสมองผ่านกล้อง 2019-05-05
ประกวดราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดฐานรองกระโหลกศีรษะและโพรงสมองผ่านกล้อง 2019-05-05
ราคากลางเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง 4 มิติ 2019-05-04
ประกวดราคาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง 4 มิติ 2019-05-04
ราคากลางเครื่องฝึกการเดิน 2019-05-03
ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการเดิน 2019-05-03
ราคากลางเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม 2019-05-01
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม 2019-05-01