Loading...

หอประวัติ โรงพยาบาลเลิดสิน

Library

05 ส.ค. 2562

ภารกิจด้านอำนวยการ

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2. กลุ่มงานการเงินและบัญชี 3. กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา 4. กลุ่มงานทรัพย ...

read more
05 ส.ค. 2562

ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

1. กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2. กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพ 3. กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์และประกันสุขภาพ

read more
05 ส.ค. 2562

ภารกิจด้านการพยาบาล

1. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 2. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 3. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

read more
05 ส.ค. 2562

ภารกิจด้านการแพทย์

1. กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ 2. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชศ ...

read more