lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

รายงานการใช้เงินงบประมาณประจำเดือน

 ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2021-02-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2564 2021-01-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 2020-12-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563 2020-09-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-08-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-06-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2020-05-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2563 2020-04-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-11-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-10-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2562 2019-05-16
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2562 2019-05-16
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2019-05-16
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2562 2019-02-28
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 2019-02-28
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 2019-02-28
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 2019-02-28