Loading...

หอประวัติ โรงพยาบาลเลิดสิน

News

06 สิงหาคม 2562

ความคืบหน้าโครงการหอประวัติโรงพยาบาลเลิดสิน


22 พ.ค. 2562 เริ่มดำเนินการรื้อถอนผนังปูน กระจก ฝ้า และ ไฟ
1 มิ.ย. 2562    เริ่มดำเนินการกรุผนังยิปซั่มกั้นห้อง
10 มิ.ย. 2562  เริ่มดำเนินการขึ้นโครง ทำฝ้าฉาบเรียบ และงานซุ้มประตู
17 มิ.ย. 2562  เริ่มดำเนินการขึ้นงานไฟ งานแสงสว่าง และติดตั้งจอ LED
20 มิ.ย. 2562  เริ่มดำเนินการขึ้นงานกระจก ประตู พร้อมติดตั้งป้ายหอประวัติ
25 มิ.ย. 2562  เริ่มดำเนินการติดตั้งตู้ built in พร้อมทาสีผนังและติดตั้งโต๊ะ
27 มิ.ย. 2652  เริ่มดำเนินการปูพรมพื้นที่
9 ก.ค. 2562    ติดตั้งรูปหมอเฮส์ และรูปภาพรัชกาลที่ 5 พร้อมคำบรรยาย
18 ก.ค. 2562  ติดตั้งโต๊ะบูชา
25 ก.ค. 2562  ติดตั้งป้ายคำบรรยาย จากรุ่นสู่รุ่น และรูปภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาล
15 ส.ค. 2562  จัดทำกราฟฟิค timeline และงานโต๊ะ 8 หน่วยงานในโรงพยาบาล รู้จักชาวเลิดสิน
6 ก.ย. 2562    แก้ไขภาพคำบรรยาย จากรุ่นสู่รุ่น, สรุปงานโต๊ะ 8, ติดตั้ง stand และกล่องวางหนังสือ