190 Silom Rd. Bangrak ,
Bangkok 10500

 
 
 
R E S I D E N T S
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2566
Doctor Holding Vector Art, Icons, and Graphics for Free Download
 
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
                                                                                      
         
                         1. พญ.ภัทรวริณ รุ่งทอง                    2. นพ.ฐิติพงศ์ โรจนประเสริฐ               3. นพ.สหวรรษ ววรธนทวาทศ                 4. นพ.ชัยอานันท์ สุวรรณา
 
 
 
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2
 
                                                                 
 
                       1. พญ.อริยะ อัศวเรืองกิจกุล                      2. นพ.ณนน บัวงาม                         3. นพ.เอกภพ เพียรการนา                    4. นพ.ธนดล องค์วิลาวัณณ์
 
 
 
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
 
 
                                                                  na.png
 
                       1. พญ.พิสุทธิ์ โล่ห์ชิตกุล                    2. พญ.โชติรส เต็งวัฒนโชติ                   3. นพ.ณัฐพล อนุกูลประเสริฐ