190 Silom Rd. Bangrak ,
Bangkok 10500

 
 
MISSIONS & VISIONS

พันธกิจและวิสัยทัศน์

 

 "กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ"

Difference between organization's mission and vision » Efectio

1. ภาควิชามีเป้าหมายในการฝึกแพทย์ฉุกเฉินให้มีความรู้ความสามารถ โดยมีการบูรณาการความรู้และทักษะทางด้านการแพทย์และการบริหารจัดการ เพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบองค์รวมทั้งในและนอกโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ความเห็นอกเห็นใจ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นศุนย์กลาง ทั้งในสถานการณ์ปกติ หรือเหตุสาธารณภัย

 

2. แพทย์ฉุกเฉินต้องมีองค์ความรู้และทักษะทางด้านการแพทย์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยความรู้ทางด้านการปฏิบัติการประกอบด้วยการทําหัตถการช่วยชีวิต การปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

 

3. แพทย์ฉุกเฉินต้องมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลหรือวิจัยให้ทันยุคสมัยและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

4. มีความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรมในการทำงาน

 

5. สามารถปรับตัวเข้ากับยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีได้

 

6. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ทรงคุณค่าให้ประชาชนหรือบุคลากรทางการแพทย์ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ในระดับประเทศและสากล