190 Silom Rd. Bangrak ,
Bangkok 10500

 
 
 
R E S I D E N C Y  T R A I N I N G

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Set Of Doctors Characters Medical Team Concept In Vector Illustration  Design Medical Staff Doctor Nurse Therapist Surgeon Professional Hospital  Workers Group Of Medics Stock Illustration - Download Image Now - iStock

 

 

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย): หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ): Residency Training in Emergency Medicine

ชื่อวุฒิบัตร ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ชื่อวุฒิบัตร ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Diploma of the Thai Board of Emergency Medicine

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ว.ว. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Diploma, Thai Board of Emergency medicine

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลการฝึกอบรมและที่เกี่ยวข้อง: วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.)

วิธีการให้ฝึกอบรม แบ่งตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน

  1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care) - การฝึกอบรมเวชศาสตรฺฉุกเฉิน

    - การฝึกอบรมเวชบำบัดวิกฤต

    - การฝึกอบรมด้านอำนวยการและปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

    - การฝึกอบรมรายวิชาเลือก

    - การฝึกอบรมตามหลักสูตรประมวลการกู้ชีพขึ้นสูง ได้แก่ ACLS, PALS,  ATLS, Emtox และ TCEP Resuscitative Procedure Course.

  1.  ความรู้และทักษะทางเวชกรรม (Medical Knowledge and skills)การทําเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (Systems-based Practice)
  2. การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)
  3. ความเป็นนักวิชาชีพ (Professionalism)
  4. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal Skills and Communication)

จํานวนระดับชั้นการฝึกอบรม

จํานวนชั้นของการฝึกอบรมมีอย่างน้อย 3 ระดับชั้น โดยหนึ่งระดับชั้นเทียบเท่าการฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยกําหนดให้ผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จะต้องมีเวลาในการฝึกอบรมอย่างน้อย 144 สัปดาห์

การทํางานในห้องฉุกเฉินปฏิบัติงานอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ขณะปฏิบัติงานที่แผนกฉุกเฉิน แพทย์ประจําบ้านมีเวลาทํางานในแต่ละวันไม่ติดต่อกันเกินกว่า 12 ชั่วโมง และในแต่ละวันมีเวลาพักอย่างน้อยเท่ากับเวลาปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีวันพักอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์

โดยในปี พ.ศ. 2565 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน ผ่านการประเมินศักยภาพในการรับแพทย์ประจําบ้านได้ไม่เกิน 4 คนต่อปีการฝึกอบรม

หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

  1. ให้ความสําคัญแก่ผู้มีต้นสังกัด ตามลําดับดังนี้

            ก. โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหรือมีศักยภาพเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นลําดับแรก

            ข. โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่มีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นลําดับถัดจาก (ก)

            ค. โรงพยาบาลหรือสถาบันที่เป็นที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เป็นลําดับถัดจาก (ข)

            ง. โรงพยาบาลระดับรองลงมา ตามลําดับ เป็นลําดับถัดจาก (ค)

  1. ให้ความสําคัญแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ตามลําดับดังนี้

            ก. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลําดับแรก

            ข. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลําดับถัดจาก (ก.)

            ค. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลําดับถัดจาก (ข.)

            ง. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วน้อยกว่า 1 ปี/ไม่ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุน หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลําดับถัดจาก (ค.)

เกณฑ์การตัดสิน แบ่งเป็น 3 ด้าน

     1. ด้านความรู้

     2. ด้านพฤติกรรม ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

     3. ด้านเจตคติ

วิธีการคัดเลือก

ดําเนินการโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งใช้แบบประเมินหรือวิธีอื่นตามมติของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน โดยต้องประกาศให้ผู้สมัครทราบโดยทั่วไป ก่อนวันประกาศรับสมัคร