lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

งบทดลองประจำเดือน

2020-10-19

 ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 2023-10-01
รายงานงบทดลอง งวดที่12 ประจำเดือน ก.ย. 66 2023-10-12
รายงานงบทดลอง งวดที่11 ประจำเดือน ส.ค. 66 2023-09-11
รายงานงบทดลอง งวดที่10 ประจำเดือน ก.ค. 66 2023-08-17
รายงานงบทดลอง งวดที่9 ประจำเดือน มิ.ย. 66 2023-07-13
รายงานงบทดลอง งวดที่8 ประจำเดือน พ.ค. 66 2023-06-13
รายงานงบทดลอง งวดที่7 ประจำเดือน เม.ย. 66 2023-05-15
รายงานงบทดลอง งวดที่6 ประจำเดือน มี.ค. 66 2023-04-18
รายงานงบทดลอง งวดที่5 ประจำเดือน ก.พ. 66 2023-03-15
รายงานงบทดลอง งวดที่4 ประจำเดือน ม.ค. 66 2023-02-16
รายงานงบทดลอง งวดที่3 ประจำเดือน ธ.ค. 65 2023-01-17
รายงานงบทดลอง งวดที่2 ประจำเดือน พ.ย. 65 2022-12-15
รายงานงบทดลอง งวดที่1 ประจำเดือน ต.ค. 65 2022-11-15
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 2022-10-12
รายงานงบทดลอง งวดที่12 ประจำเดือน ก.ย. 65 2022-10-12
รายงานงบทดลอง งวดที่11 ประจำเดือน ส.ค. 65 2022-09-12
รายงานงบทดลอง งวดที่10 ประจำเดือน ก.ค. 65 2022-08-16
รายงานงบทดลอง งวดที่9 ประจำเดือน มิ.ย. 65 2022-07-19
รายงานงบทดลอง งวดที่8 ประจำเดือน พ.ค. 65 2022-06-14
รายงานงบทดลอง งวดที่7 ประจำเดือน เม.ย. 65 2022-05-30
รายงานงบทดลอง งวดที่6 ประจำเดือน มี.ค. 65 2022-04-20
รายงานงบทดลอง งวดที่5 ประจำเดือน ก.พ. 65 2022-03-22
รายงานงบทดลอง งวดที่4 ประจำเดือน ม.ค. 65 2022-02-18
รายงานงบทดลอง งวดที่3 ประจำเดือน ธ.ค. 64 2022-01-14
รายงานงบทดลอง งวดที่2 ประจำเดือน พ.ย. 64 2021-12-17
รายงานงบทดลอง งวดที่1 ประจำเดือน ต.ค. 64 2021-11-16
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง โรงพยาบาลเลิดสิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 2021-10-26
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย. 64 2021-10-26
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ส.ค. 64 2021-09-15
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 64 2021-08-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย. 64 2021-07-13
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค. 64 2021-06-15
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. 64 2021-05-13
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค. 64 2021-04-19
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 64 2021-03-17
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 64 2021-02-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 63 2020-01-13
รายละเอียดประกอบงบทดลองปีงบประมาณ 2563 2020-10-15
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 63 2020-10-15
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค. 63 2020-11-12
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย. 63 2020-10-15
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ส.ค. 63 2020-09-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 63 2020-08-13
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย. 63 2020-07-15
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค. 63 2020-06-11
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. 63 2020-04-13
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค. 63 2020-03-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 63 2020-03-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 63 2020-02-19
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค.62 2020-01-17
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย.62 2019-12-17
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค.62 2019-11-19
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.62 2019-10-17
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ส.ค.62 2019-09-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค.62 2019-08-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย.62 2019-07-18
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค.62 2019-06-19
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย.62 2019-05-21
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค.62 2019-04-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ.62 2019-03-20
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค.62 2019-02-20
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค.61 2019-01-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย.61 2018-12-18
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค.61 2018-11-19