lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

รายงานการใช้เงินงบประมาณประจำเดือน

 ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2021-02-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2564 2021-01-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 2020-12-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2563 2020-09-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-08-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-06-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2020-05-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2563 2020-04-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-11-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-10-01
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2562 2019-05-16
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2562 2019-05-16
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2019-05-16
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2562 2019-02-28
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 2019-02-28
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 2019-02-28
รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 2019-02-28

งบทดลองประจำเดือน

2020-10-19

 ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 64 2021-03-17
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 64 2021-02-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 63 2020-01-13
รายละเอียดประกอบงบทดลองปีงบประมาณ 2563 2020-10-15
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 63 2020-10-15
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค. 63 2020-11-12
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย. 63 2020-10-15
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ส.ค. 63 2020-09-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 63 2020-08-13
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย. 63 2020-07-15
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค. 63 2020-06-11
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. 63 2020-04-13
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค. 63 2020-03-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 63 2020-03-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 63 2020-02-19
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค.62 2020-01-17
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย.62 2019-12-17
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค.62 2019-11-19
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.62 2019-10-17
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ส.ค.62 2019-09-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค.62 2019-08-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย.62 2019-07-18
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค.62 2019-06-19
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย.62 2019-05-21
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค.62 2019-04-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ.62 2019-03-20
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค.62 2019-02-20
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค.61 2019-01-16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย.61 2018-12-18
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค.61 2018-11-19