เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน

        ท่านผู้ใช้บริการโปรดทราบ... โรงพยาบาลเลิดสิน เปิดบริการรับทำบัตรผู้ป่วยใหม่-ค้นบัตรผู้ป่วยเก่าและลงทะเบียน นัดหมายล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลารอคอยการทำบัตร ผู้สนใจต้องการใช้บริการติดต่อได้ที่ห้องตรวจที่ท่านต้องการมาตรวจรักษาหรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3539801 ต่อ 9621-2 เพื่อประสานงานแจ้งตรวจที่ท่านต้องการ  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์

 
  

 
 

 


นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

         โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อดำเนินการตามประกาศกรมการแพทย์ จึงขอประกาศนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานโดยยึดหลักการทำงาน ตามมาตรฐานทางคุณธรรมของโรงพยาบาลเลิดสิน
2. ส่งเสริมให้บุคลากรดำนินวิธีชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การประหยัด การอ่อนน้อมถ่อมตน และการมีระเบียบวินัยในการอยู่รวมกันในสังคม
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและยกย่อยเชิดชูบุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ เผยแพร่ในที่สาธารณชน
5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานทางวิชาการ วิจัย นวตกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงาน
6. สร้างบรรยากาศในที่ทำงานที่เอื้อต่อการทำงงานบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การเกื้อกูลและแบ่งปันซึ่งกันและกัน การประกอบศาสนกิจของแต่ละศาสนา

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลิดสิน

******************

          ๑.  ซื่อสัตย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ตรงต่อเวลา  และอุทิศเวลาให้ทางราชการ
          ๒. รับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้
          ๓. คิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
          ๔. มีจรรยา ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใฝ่หาความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
          ๕. สามัคคี  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแก่เพื่อนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป  ยึดหลักความมีส่วนร่วม เน้นการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล


ความเข้าใจผิดและข้อเท็จจริงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

        
       เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู฿้บริหาร บุคลากรสาธารณสุข ประชาชนทั่วไปผู้สนใจในประเด็นการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทางสำหนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้จัดทำหนังสือ "ความเข้าใจผิดและข้อเท็จจริงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ซึ่งหวังอย่างยิ่งว่า เมื่อท่าน ได้รับทราบข้อมูลแล้วจะทำให้มีความเข้าใจเกิดพลังความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนที่ต้องการหลักประกันุขภาพที่มั่นคงของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้สามารถ Download file ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้


Lerdsin Hospital Knowledge Center

ความรู้
เอกสารเผยแพร่
มัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดียความรู้สู่ประชาชน

หัวข้อข่าวล่าสุด

ความรู้สู่ประชาชนล่าสุด
โรคนิ้วล็อกไม่ต้องทนทรมานอีกแล้ว แพทย์ รพ.เลิดสิน คิดเครื่องมือผ่าตัดคนไข ้เพียง
ข่าวประกวด/สอบราคาล่าสุด
ราคากลางเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลชนิดสองระนาบ
ข่าวรับสมัครเจ้าหน้าที่ล่าสุด
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครั้งที่ 1
ปรึกษา ปัญหาสุขภาพล่าสุด
ต้องการนำเงินไปบริจาคค่ะ
ประชาสัมพันธ์
ทะเบียนงบทดลองประจำงวด กันยายน 2018
ข่าวสาธารณสุขล่าสุด
แพทย์เตือน "กรดทีซีเอ"เสี่ยงหน้าพัง
PalliativeCare2018


:: ปรึกษา ร้องเรียน แนะนำ ปัญหาสุขภาพ  ดูเพิ่ม 
 · ต้องการนำเงินไปบริจาคค่ะ (5310 อ่าน | 5 คน vote) 2012-12-17 14:12:59 
 · ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2555 (5936 อ่าน | 3 คน vote) 2010-06-21 07:45:53 
 · ผลการตัดสินภาพวาด รณรงค์ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A(H1N1) (3949 อ่าน | 0 คน vote) 2010-03-08 07:16:23 
 · การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (4054 อ่าน | 2 คน vote) 2010-02-22 12:39:49 

:: ความรู้สู่ประชาชน  ดูเพิ่ม 
 · โรคนิ้วล็อกไม่ต้องทนทรมานอีกแล้ว แพทย์ รพ.เลิดสิน คิดเครื่องมือผ่าตัดคนไข ้เ... (52293 อ่าน | 165 คน vote) 2013-12-23 10:05:31 
 · สธ.เผยคนไทยฆ่าตัวตายลดลง “เหนือตอนบน” ติดอันดับตายมากสุด (3943 อ่าน | 15 คน vote) 2011-04-27 06:23:14 
 · อย.ชี้แนวโน้มสินค้าปลอมทะลักชายแดน (3646 อ่าน | 0 คน vote) 2011-04-11 07:04:29 
 · ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือถ่างสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอด้า... (4413 อ่าน | 1 คน vote) 2010-03-16 11:45:33 
 · ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องดูดไขมันระบบสั่น (3931 อ่าน | 0 คน vote) 2010-03-16 11:43:57 

:: ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่  ดูเพิ่ม 
 · ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครั้งที่ 1 (35 อ่าน | 0 คน vote) 2018-11-05 15:24:23 
 · ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ต.นายแพทย์ สาขาตจวิทยา (23 อ่าน | 0 คน vote) 2018-10-30 15:59:39 
 · ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งนายแพทย์ สาขา ตจ.วิทยา (36 อ่าน | 0 คน vote) 2018-10-24 11:16:20 
 · ประกาศรับ พกส.ตำแหน่งนายแพทย์ สาขาตจวิทยา (49 อ่าน | 0 คน vote) 2018-10-16 16:30:00 
 · ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการ ปี61 (97 อ่าน | 0 คน vote) 2018-10-03 16:18:23 

:: ข่าวประกวด/สอบราคา  ดูเพิ่ม 
 · ราคากลางเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลชนิดสองระนาบ (33 อ่าน | 0 คน vote) 2018-10-26 10:19:52 
 · ราคากลางเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ 10 เดือน (32 อ่าน | 0 คน vote) 2018-10-22 16:07:47 
 · ประกวดราคาซื้อเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ 10 เดือน (26 อ่าน | 0 คน vote) 2018-10-22 16:07:28 
 · ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและท่อดับเพลิงอาคารส่งเสริมบริกา (32 อ่าน | 0 คน vote) 2018-10-22 16:06:53 
 · ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและท่อดับเพลิงอาคารส่งเสริมบริกา (25 อ่าน | 0 คน vote) 2018-10-22 16:06:31 

:: ประชาสัมพันธ์  ดูเพิ่ม 
 · ทะเบียนงบทดลองประจำงวด กันยายน 2018 (50 อ่าน | 0 คน vote) 2018-10-12 15:29:46 
 · ทะเบียนงบทดลองประจำงวด 7 ปี 2561 (227 อ่าน | 0 คน vote) 2018-05-11 09:29:09 
 · ทะเบียนงบทดลองประจำงวด 6 ปี 2561 (287 อ่าน | 0 คน vote) 2018-04-10 10:00:28 
 · ทะเบียนงบทดลองประจำงวด 5 ปี 2561 (436 อ่าน | 0 คน vote) 2018-03-12 11:35:30 
 · ทะเบียนงบทดลองประจำงวดที่ 4 ปี 2561 (544 อ่าน | 0 คน vote) 2018-02-14 10:35:23 

:: ข่าวสาธารณสุข  ดูเพิ่ม 
 · แพทย์เตือน "กรดทีซีเอ"เสี่ยงหน้าพัง (3689 อ่าน | 5 คน vote) 2013-03-12 10:29:03 
 · จักษุแพทย์ เผยผู้ป่วยต้อหินเสี่ยงตาบอดหารักษาไม่ทัน แนะตรวจตาทุกปี (5088 อ่าน | 5 คน vote) 2013-03-12 10:27:47 
 · บอร์ดสปสช.ตั้งอนุกรรมการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ พบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มข... (2710 อ่าน | 0 คน vote) 2013-03-12 10:26:51 
 · สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยา กระทบการผูกขาดสิทธิบัตรยา (2521 อ่าน | 0 คน vote) 2013-02-26 15:20:26 
 · มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร้องห้างค้าปลีกรายใหญ่รับผิดชอบกรณีพบสารปนเปื้อนในอาหา... (2598 อ่าน | 0 คน vote) 2013-02-26 15:19:06 

HA


Download

font    

ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp